Page 15 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 15

 Obrázek 5 – Rozhodnutí a očekávání odsouzených ze specializovaných a běžných oddělení věznic ve hře na důvěru a na diktátora Speciální oddělení Běžné oddělení    Očekávání důvěra Očekávání diktátor Rozdíl důvěra-diktátor Část vrácena        -10 0 10 20 -10 0 10 20 Poznámky: Výsledky z regresní analýzy jsou rozděleny zvlášť pro specializovaná a běžná oddělení. Každý bod představuje hodnotu odhadnutého koeficientu z příslušné regresní rovnice, úsečka potom značí šíři 95% konfidenčního intervalu. Koeficient vyjadřuje (měří) rozdíl mezi situacemi, kdy zasílatel ví, respektive neví o výkonu trestu. Pokud konfidenční interval zahrnuje nulu, očekávání a rozhodnutí pro ví/neví o výkonu trestu se statisticky neliší. Každá regresní rovnice navíc kontroluje pro věk, národnost, předchozí příjem, rodinný stav (ženatý, má děti), délku trestu, a jestli jde o prvopachatele. Standardní chyby byly klastrovány na úrovni experimentální skupiny. Efekty psychologické intervence Jelikož odsouzení v našem výzkumu neočekávají stigmatizaci od běžné populace, není proto překvapením, že psychologická intervence na zvednutí sebedůvěry, která měla následky stigmatizace zmírnit, nebyla efektivní. Obrázek 6 shrnuje výsledky dopadů intervence. Opět zde zobrazujeme rozhodnutí ve hrách na důvěru a na diktátora; tentokrát rozdíly mezi intervenční a kontrolní skupinou. Rozhodování účastníků v obou skupinách se od sebe statisticky neliší. Očekávání (sloupce 1–4) i rozhodnutí (sloupce 7–8) jsou v obou hrách shodné. Pouze separovaná důvěra je lehce vyšší pro intervenční skupinu (sloupce 5–6), rozdíl necelé čtyři procentní body ovšem není reálně nijak významný.17 Protože očekávaná stigmatizace nebyla ve vzorku nalezena, psychologická intervence nezpůsobila žádné změny v chování. 17 Neúspěšnost intervence není způsobena tím, že by nefungovala – že by účastníci psali o něčem pro ně nedůležitém. Účinnost intervence jsme otestovali stejně jako v předcházejících studiích, a to pomocí porovnání důležitosti položky, o které psali účastníci esej. Účastníci v intervenční skupině uvedli, že psali o daleko významnější položce (6,6; škála 1–7), než účastníci v kontrolní skupině (3, 59).   13 


   13   14   15   16   17