Page 16 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 16

 Obrázek 6 – Dopad psychologické intervence na rozhodnutí a očekávání ve hře na důvěru a diktátora 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0  66,1 64,6 59,9   57,8 49,9        * 8,3 4,7 46,1       Očekávání hra důvěra Očekávání diktátor Rozdíl důvěra – diktátor Psychologická intervence Vráceno příjemcům hra důvěra Kontrolní skupina  Poznámky: Hvězdičky značí hladinu statistické významnosti rozdílu průměrů (*= 10% hladina významnosti). Chybové úsečky značí +/- jednu standardní chybu odhadu. Kromě experimentálních her jsme se odsouzených také ptali, jestli se plánují po propuštění zapojit do reintegračních programů (pomoc najít práci, s bydlením, řešení dluhové situace apod.). Předešlé studie (např. Hall et al., 2014) totiž naznačují, že snížení stigmatizace díky Obrázek 7 – Rozhodnutí zasílatelů intervenci by mohlo vést ke zvýšení zájmu o podpůrné programy, protože účastníci budou mít (účastníků mimo vězení) větší snahu se integrovat. Naše výsledky ale ukazují, že se zájem s intervencí nemění. V obou ve hře na důvěru a na diktátora skupinách odsouzení uvedli v průměru hodnotu 4,6 na škále od 1 do 7, kde 7 značí nejvyšší pravděpodobnost zapojen10í,0že se nějakého programu budou účastnit. 90 80 34 % by uvítalo pomoc s n7a0lezením bydlení a 21 % s narovnáním vztahů v rodině. Pouze 16 % účastníků uvedlo, že se do žádného programu rozhodně zapojit nechce. Vzhledem k tomu, že Bližší pohled na statistiky pak ukazuje, že by 51 % všech účastníků uvítalo program, který by jim pomohl najít po propuštění práci, 49 % program, který by jim pomohl řešit dluhovou situaci, 60 odpovědi na tyto otázky uváděli účastníci sami, nemusí vyjadřovat jejich opravdové záměry, 50 39,9 například protože se účastníci mohou38,c1htít jevit v lepším světle. 40 30 19,3 16,6 Jsou očekávání odsouzených správná – (ne)existuje stigmatizace? 20 Ačkoliv je absence oček1á0vání stigmatizace překvapující, možná pouze odráží reálnou situaci mimo vězení. Možná mají odsouzení pravdu, že k nim po propuštění budou lidé 0 chovat náklonnost a pokles důvěry nHerabude nijak velký. HAračkoliv tomu zjištění zahraničních na důvěru na diktátora ani tuzemských studií nenapovídají, možná se jejich osobní zkušenosti liší. Abychom tuto otázku zkusili zodpovědět, analyzovali jsme odpovědi od zasílatelů, kteří se zúčastnili našeho Neví o výkonu trestu Ví o výkonu trestu výzkumu. Zde je potřeba uvést omezení, které tato analýza skýtá. Zasílatelé jsou v našem výzkumu studenti vysokých škol v Praze (především ekonomického zaměření), takže jejich odpovědi nejsou reprezentativní pro celou společnost. 14 Část jmění poslána Procentuální část jmění poslána 


   14   15   16   17   18