Page 2 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 2

    O AUTORECH | ABOUT THE AUTHORS Lubomír Cingl Působí jako odborný asistent na Katedře ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se obecně zabývá zkoumáním faktorů ovlivňujících lidské chování za pomoci experimentálních metod, konkrétně pak tématy jako jsou stres a časová tíseň, asociální chování, teorie sekularizace, rizikové preference a ochota soutěžit. An Assistant Professor at Department of Economics, Faculty of Economics, University of Economics in Prague. He received his PhD. from the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Science, Charles University in Prague. His research is generally focusing on factors influencing human decision making while using experimental methods, in particular the topics of interest are stress and time-pressure, anti-social behavior, theories of secularization, risk-preferences and individual willingness to compete. Václav Korbel Spolupracovník think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. Absolvoval magisterské studium na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde je v současnosti v doktorském programu. Ve svém výzkumu se zabývá vzděláváním, ale také anti-sociálním chováním a otázkami ohledně stigmatizace, kde používá poznatky behaviorální a experimentální ekonomie. A collaborator of CERGE-EI’S IDEA think-tank. He graduated at the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, where he is currently in a doctoral program. In his research he deals with education, but also with anti-social behavior and questions about stigmatization, where he uses the knowledge of behavioral and experimental economics.                                                             Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic Studie 8 / 2019 © Lubomír Cingl, Václav Korbel Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2019 ISBN 978-80-7344-498-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.) 


   1   2   3   4   5