Page 10 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 10

2,0
PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
1,5
3. Srovnání učitelských platů na národní úrovni
v relaci k vývoji mezd na celonárodní úrovni. V tomto srovnání používáme tyto údaje:
   1,0 93% 91%
Cílem tohoto jednoduchého srovnání je připomenout dlouhodobější trendy vývoje platů učitelů
0,5
• Údaje o průměrných platech10 učitelů základních škol (ZŠ) včetně vedoucích 0,0 pracovníků tak, jak je zveřejňuje MŠMT.11 Údaj zahrnuje i relativně malý podíl učitelů
škol soukromých.
• Údaje ČSÚ o průměrné hrubé mzdě v národním hospodářství za daný rok.12 Na rozdíl
od mezinárodního srovnání v předchozí sekci jde o platy všech zaměstnaných
bez ohledu na jimi dosažené vzdělání.
Zdroj: OECD Education at a Glance 2018, str. 360.
Pozn: Jde o učitele na druhém stupni veřejných základních škol. Platy zahrnují veškeré příplatky.
• Údaje z ISPV o průměrné hrubé mzdě, respektive platu v podnikatelské, resp. nepodnikatelské sféře za daný rok.13
PRŮMĚR OECD
61%
 Graf 2: Poměr průměrných platů učitelů všech základních škol (včetně vedoucích pracovníků) vůči průměrným mzdám a platům v ekonomice v letech 2002–2018
  120
  115
  110
  105
  100
95 90 85
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rok
% průměrné mzdy (data ČSÚ)
% průměrného platu ve veřejném sektoru (data ISPV)
% průměrné mzdy v podnikatelském sektoru (data ISPV)
Zdroj: Vlastní výpočty z dat MŠMT, ČSÚ a ISPV.
      10 Pojmy mzda a plat pro odměnu za práci zavádí zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro výdělky v „nepodnikatelském sektoru“ používá termín platy a výdělky v „podnikatelském sektoru“ nazývá mzdami. V této studii používáme termín platy i v případě, že hovoříme o platech všech učitelů, tedy i těch ze škol soukromých, tedy z podnikatelského sektoru.
11 MŠMT, P1-04 oddíl V.: Zahrnuty jsou i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (od roku 2017 včetně škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 ŠZ). Údaje jsou za veřejné i neveřejné školy (tj. školy zřizované MŠMT, obcemi, kraji, privátní sférou, církvemi). Zachyceny jsou všechny zdroje financování (tj. státní rozpočet vč. ESF, doplňkové činnosti a ostatních zdrojů). Údaje o učitelích ZŠ jsou včetně řídících pracovníků (tj. ředitelů, zástupců ředitele a vedoucích pracovníků). Zahrnuty jsou i OON/OPPP = ostatní osobní náklady/ ostatní platby za provedenou práci (DPP, DPČ, odstupné a ostatní platby). http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika- skolstvi/zamestnanci-a-mzdove-prostredky-ve-skolstvi
12 Internet https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr
13 Internet https://www.ispv.cz
  8
Poměr průměrných platů a mezd (%)
Poměr učitelských platů vůči platům vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (v %)
Lucembursko Portugalsko Řecko Německo Finsko Lotyšsko Litva Izrael Austrálie Průměr EU22 Nizozemsko Estonsko Průměr OECD Anglie Rakousko Slovinsko Švédsko Francie Nový Zéland Belgie (Vl. sp.) Skotsko Dánsko Chile Belgie (Fr.sp.) Polsko Turecko Norsko Maďarsko Itálie USA Slovensko Česká republika
   8   9   10   11   12