Page 11 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 11

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     Graf 2 ukazuje dlouhodobý vývoj relace průměrných učitelských platů k průměrné mzdě v národním hospodářství.14 V roce 2018 tento poměr meziročně narostl o 2,9 procentních bodů (p. b.) ze 112 % na 114,9 %. Přestože šlo již o třetí podobný nárůst od roku 2016, poměr platů se teprve v roce 2018 vrátil na úroveň roku 2008, tedy v době před deseti lety, těsně před finanční a následně ekonomickou krizí.15 Během krizových let a poté až do roku 2016 včetně se však tento poměr držel na úrovni nízkých 110 %. Výraznější růst je tedy patrný až od roku 2017.
Graf 2 navíc ukazuje relaci učitelských platů zvlášť ke mzdám podnikatelského a platům nepodnikatelského sektoru. Tyto údaje z ISPV jsou však založeny na jiné metodice16 než mzdy v národním hospodářství vykazované ČSÚ, takže hodnoty obou indexů vychází nižší, než vychází index vůči mzdám v národním hospodářství. V tomto srovnání jsou však důležité trendy. Zde je zřejmé, že učitelské platy se vůči mzdám podnikatelského sektoru po roce 2011 vyvíjely podobně jako vůči mzdám v celém národním hospodářství.17 Je to dáno tím, že podnikatelský sektor na celkové zaměstnanosti dominuje, a dominuje tedy i ve výpočtu průměrné mzdy za celé národní hospodářství.
Za pozornost stojí, že vůči platům nepodnikatelské sféry učitelské platy po roce 2011 naopak pomalu ztrácely. Sledovaný poměr tak mezi lety 2011 a 2018 poklesl o 3,3 p. b. na 103,3 %. Zde je třeba připomenout, že zde použitý údaj o průměrných platech učitelů zahrnuje i školy soukromé.18 Pokud by šlo pouze o školy veřejné, zaznamenal by index v roce 2018 mírný nárůst, jak je podrobně diskutováno v další sekci.
 14 Průměrná hrubá měsíční mzda a průměrný počet zaměstnanců (na přepočtené počty) - údaj o vývoji průměrných mezd publikovaný ČSÚ. Internet https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr. Tab. 1 08.03.2019 (kód: 110030-18)
15 Přechodný nárůst indexu v roce 2009 byl způsoben výrazně pomalejší reakcí administrativně určovaných platů ve školství oproti flexibilitě mezd v soukromém sektoru.
16 Konzistentní časová řada dat ISPV pro oba sektory existuje až od roku 2001.
17 Údaje o průměrných mzdách v podnikatelském sektoru jsou převzaty z ISPV pro mzdovou sféru. Internet: www.ispv.cz
18 Zatímco platy ve veřejných školách jsou dominantně účelově financovány ze státního rozpočtu, soukromé školy dostávají ze státního
rozpočtu příspěvek bez striktního účelového určení. Průměrné platy v neveřejných školách jsou o něco nižší než ve školách veřejných.
  9
   9   10   11   12   13