Page 15 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 15

 PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
   • Vroce2011došlokprudkému,aledovelkémírypřechodnémuzlepšenírelativníplatové
pozice učitelů, které však bylo hned v roce 2012 do velké míry vymazáno. Je to dáno
hlavně tím, že zvyšování platů učitelů určují administrativně-rozpočtová rozhodnutí
Graf 3: Podíl vysokoškolsky vzdělaných neučitelů soukromého a veřejného sektoru
v rámci schvalování státního rozpočtu, která reagují na aktuální ekonomický vývoj
s hrubou mzdou vyšší než je průměrný hrubý plat učitelů veřejných základních škol
a vývoj mezd v národním hospodářství s poměrně velkým zpožděním. Konkrétně
(podle věkových skupin)
mezi roky 2012 a 2013 došlo k ojedinělému poklesu nominálních průměrných mezd v celé ekonomice, avšak k poklesu průměrných nominálních platů učitelů z celkem přirozených důvodů nedošlo.
• Relativní platová pozice učitelů se po roce 2015 mírně zlepšovala ve všech věkových
85 %
81 %
80 %
79 %
Nivelizace učitelských platů
100
90
80
70
84%skupinách,kroměučitelů8n4e%jmladších.Největšídynamikuvykazujerok2018,kdy
platů v lednu 2019.
77 %
70 % 72 %
69 %
83 %
84 %
se plně promítlo vysoké navýšení učitelských platů koncem volebního roku 2017. Až do března 2020, kdy 8b2u%dou dostupné údaje za rok 2019, se m79ů%žeme pouze
73 %
z a c h o v á n o i v r o c e 2 0 1 9 , a t o s o h l e d e m n a d a l š í ú d a j n ě 1 5 % n a v ý š e n í u č i t e l s 7 k5 ý % c h
dohadovat, nakolik zůstane toto tempo zlepšování relativní pozice učitelských platů
60
2006 2008 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018
Pozornost je většinou soustředěna na průměrné nebo mediánové platy. Ve stínu pozornosti
zůstává variabilita (heterogenita) platů, byť jde také o důležitý fenomén. K platové rozmanitosti
Rok
Věkové skupiny
přispívají tři základní parametry systému odměňování učitelů: (i) míra zásluhovosti vyjádřena 20–29 30–39 40–49 50–59 60+
průměrným vztahem mezi lety učitelské praxe a výší platu, (ii) podíl zásluhové složky, která Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV.
není určena platovými tabulkami a její výše je v jurisdikci vedení školy, (iii) rozsah nárokových příplatků za explicitně definované doplňkové činnosti (např. třídnictví).
84 %
83 %
81 %
76 %
 Graf 4: Platy učitelů na 2. stupni základních škol v různých fázích kariéry (2017)
140 000 120 000 100 000
80 000 60 000 40 000 20 000
0
Zdroj: OECD Education at a Glance 2018, str. 364.
 Nejlépe placení
(nejvyšší kvalifikace)
 Plat po 15 letech praxe
(nejčastější kvalifikace)
 Nástupní plat
(nejnižší kvalifikace)
                                                                                    13
Lucembursko Německo Švýcarsko Dánsko Španělsko Austrálie Nizozemsko Rakousko USA Norsko Švédsko Kanada Belgie (Vl. sp.) Finsko Island Belgie (Fr. sp.) Irsko Skotsko Průměr OECD Portugalsko Průměr EU22 Francie Itálie Japonsko Nový Zéland Korea Slovinsko Turecko Mexiko Chile Anglie Izrael Estonsko Litva Řecko Česká republika Maďarsko Slovensko Lotyšsko Brazílie Polsko Kostarika
Roční mzda v USD (přepočteno s použitím parity kupní síly)
Podíl podle věkových skupin (%)
   13   14   15   16   17