Page 16 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 16

        PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
   Platy českých učitelů v mezinárodních srovnáních vychází jako extrémně nivelizované, respektive rovnostářské. Graf 4 ukazuje, že rozdíl mezi nástupním platem učitelů na straně jedné a platem po patnácti letech praxe nebo platem učitelů s nejvyšší kvalifikací patří v Česku k nejnižším v rámci zemí OECD.
Platy českých učitelů jsou dominantně určovány platovými tabulkami a dávají velmi malý prostor pro zásluhovost. To neodpovídá velkým rozdílům v kvalitě práce učitelů, které přesvědčivě dokumentuje řada zahraničních studií.20 Že v tomto ohledu Česko nijak nevybočuje nepřímo dokumentuje studie Krajčová a Münich (2018),21 která mezinárodně srovnala úroveň a rozmanitost gramotnostních schopností českých učitelů a ukázala, že jsou na srovnatelné úrovni se světem. Navíc ukázala, že rozmanitost čtenářské gramotnosti, kterou lze považovat z pohledu učitelství za klíčovou, u mladší poloviny českého učitelského sboru oproti té starší výrazně narostla. Rovnostářský systém učitelských platů, který nedostatečně odměňuje nabytou praxi a kvalitu práce, neláká ke vstupu do profese z řad intelektuálně nadanějších mladých a k dalšímu zlepšování v průběhu učitelské kariéry.
Nízkou míru variability učitelských platů ukazuje Graf 5, založený na poslední známé skutečnosti roku 2018 na základě dat ISPV. Pro lepší srovnatelnost graf ukazuje i variabilitu u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a odborných administrativních pracovníků nepodnikatelského sektoru.
 80
70
60
50
40
30
20
10 0
20–29
všichni s VŠ
30–39
40–49
Věkové skupiny
50–59
průměr za rok 2018
60+
Graf 5: Variabilita hrubých platů vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru v roce 2018
9. decil
 3. kvartil průměr
medián 1. kvartil 1. decil
                                            odborní prac. v admin. s VŠ učitelé ZŠ
průměr za rok 2017
   Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV.
 20 Viz Golsteyn, Vermeulen a de Wolf 2016, Hanushek 1971, Hanushek 2011, Hanushek, Piopiunik a Wiederhold 2018, Hanushek
Graf 6: Variabilita podílu roční odměny na ročním hrubém platu
a Rivkin 2004, Hanushek a Rivkin 2006, Rockoff 2004.
21
vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru v roce 2018
Krajčová a Münich 2018
25 20
14
9. decil
3. kvartil průměr
medián 1. kvartil 1. decil
%) (tisíce Kč měsíčně)
   14   15   16   17   18