Page 20 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 20

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     Do programového prohlášení25 současné vlády Andreje Babiše z června roku 2018 se dostal o něco méně ambiciózní slib hnutí ANO: „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a ne-pedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.“ V poslední době se však v prohlášeních vládních činitelů26 objevuje slib o něco zredukovaný na 45 000 Kč.
Posledním navýšením učitelských platů v lednu roku 2019 vláda k naplnění svého původního slibu skutečně vykročila. Oficiálně by mělo jít o navýšení 15%, ale skutečný výsledek z výplatních pásek za celý rok 2019 bude znám až na jaře roku 2020, kdy budou k dispozici potřebné údaje. Aby slib z programového prohlášení vláda naplnila, bude muset učitelské platy do roku 2021 výrazně navýšit ještě přinejmenším dvakrát. V době dokončování této studie byl vládou schválen a do Poslanecké sněmovny předložen nový dlouhodobý záměr, který opravdu stále počítá jak s plněním příslibu dle ANO, tak toho dle ČSSD.27
Výhled uzavírání platové mezery
Příslib současné vlády, respektive původní předvolební slib hnutí ANO, že platy učitelů v roce 2021 dosáhnou 150 % úrovně roku 2017 je problematický v tom směru, že nepředjímá souběžný růst platů ostatních, který lze jen predikovat. A predikce navíc komplikuje to, že vývoj celkových platů je v posledních letech velmi dynamický. Naopak slib ČSSD, vztažený k aktuální úrovni mezd v ekonomice v tom kterém budoucím roce, se jeví jako jednoznačný, a tedy vhodnější. Jakým tempem se tedy bude v dalších letech platová mezera učitelů uzavírat, to určí nejen tempo zvyšování učitelských platů, ale také tempo růstu platů ve veřejném sektoru a mezd v národním hospodářství.
Na léta 2019 až 2021 MF ČR v dubnu 2019 predikovalo28 růst mezd v ekonomice o 7,3 %, 5,8 % a 5,2 %. Pro ilustraci tempa, jakým by se mohla platová mezera českých učitelů ve srovnání se zeměmi EU uzavírat, jsme provedli hrubou projekci. Projekce je založena na těchto předpokladech:
25 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 považuje jako strategický cíl číslo jedna následující: „Zvýšení platů pedagogických pracovníků je prioritou vlády na toto funkční období. MŠMT usiluje o to, aby se na konci volebního období v roce 2021 platy pedagogických pracovníků dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. Následně bude MŠMT usilovat o to, aby průměrný hrubý nominální plat pedagogických pracovníků dosáhl minimálně 130 % průměrné hrubé nominální mzdy v ČR a zůstal na této úrovni. Toto zvýšení by mělo doprovázet zvýšení kvality práce pedagogických pracovníků zejména v těch oblastech, ve kterých jsou výsledky českých žáků průměrné nebo podprůměrné. V obdobné míře bude MŠMT usilovat také o navýšení platů nepedagogických pracovníků. Všechna zamýšlená opatření v oblasti odměňování budou zajištěna v rámci finančního posílení souvisejícího s naplněním cíle vlády.“ Verze předložená do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zde https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=563&CT1=0
26 „Paní ministryně potvrdila, že počítá s nárůstem platů tak, abychom splnili slib a učitelé na konci roku 2021 brali průměrně 45 tisíc korun.“ Ministr školství Plaga (28, duben, 2019). https://www.novinky.cz/domaci/503507-plaga-na-konci-roku-2021-bude- prumerny-plat-ucitele-45-tisic.html
27 „Průměrný plat učitelů v ČR by se měl do roku 2025 dostat nejméně na 130 procent průměrné mzdy ve státě. Alespoň na této hladině by se pak měl dále udržovat. Počítá s tím návrh záměru vzdělávání a jeho rozvoje do roku 2023, který by měla projednávat vláda.“ Novinky.cz, 8. červenec 2019, https://www.novinky.cz/veda-skoly/509815-plat-ucitelu-by-mel-za-sest-let-prekonat-130- procent-prumerne-mzdy-tvrdi-plan.html?fbclid=IwAR1x3-GO7IONnSn98lYMQOlJfK9h-xNfmCxyDXtAZe6p-IyGKz7pAySp9vk
28 Makroekonomická predikce MF ČR z dubna 2019, Internet: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/ makroekonomicka-predikce
        18
   18   19   20   21   22