Page 7 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 7

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     1. Úvodní motivace
Platy českých učitelů patří v rámci zemí EU i OECD, tedy 35 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa k nejnižším (Münich, 2017a). Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství3 vydává mnohem méně prostředků, než je ve vyspělých zemích běžné – vydává zhruba o třetinu menší podíl hrubého domácího produktu (HDP), než představuje průměr zemí OECD.4 Tato skutečnost je v rostoucí míře vnímána jako jeden z hlavních problémů naší země, a to již nejen odborníky a samozřejmě českými učiteli, ale stále více i širokou veřejností a v posledních několika letech i politickými reprezentacemi. Protože jsou platy učitelů dominantně financovány ze státního rozpočtu, jsou navýsost záležitostí vládních priorit, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů a jejich střednědobých a dlouhodobých výhledů.
V posledních letech byla ohledně budoucího navyšování učitelských platů v politické sféře vyřčena řada různě formulovaných příslibů. Významným milníkem byly sliby v kampani voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. Všechny významnější politické subjekty, kromě KSČM, tehdy nejenže považovaly za důležité v programech příslib zvyšování učitelských platů uvést, ale dokonce ho i nějakým způsobem kvantifikovaly (Münich, 2017a, b).
Tato studie poskytuje detailnější vhled do úrovně a vývoje učitelských platů a navazuje na sérii každoročních analýz IDEA na toto téma.5 Vývoj učitelských platů je totiž třeba sledovat v celoročních cyklech, protože součástí platů jsou i odměny vyplácené většinou až na konci roku a průběžné navýšení tarifních složek platů jde často na úkor zásluhových složek.6
Kromě aktualizace původních ukazatelů za kalendářní rok 2018 přinášíme srovnání různě artikulovaných předvolebních slibů z roku 2017 a slibů programového prohlášení současné vlády s tím, jaké platy nakonec učitelé viděli na výplatních páskách. Ukazujeme, že při posuzování slibů a jejich plnění je třeba velké opatrnosti ohledně toho, na jaký mzdový ukazatel se slib odkazoval a k jakému základu byl slíbený mzdový růst vztažen. Ve vazbě na to simulujeme možné scénáře přibližování relativní úrovně učitelských platů průměru zemí EU v dalších letech.
V závěru studie přinášíme unikátní vhled ohledně existující variability v platech učitelů a ohledně podílů zásluhových složek v platech. V závěru studie ještě objasňujeme problematiku používání rozdílných mzdových ukazatelů.
 3 Regionální školství zahrnuje školy od mateřských až po střední, včetně vyšších odborných.
4 Viz str. 261 v Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD, Paris.
5 V roce 2017 byla ve studii IDEA (Münich, 2017a) pozornost věnována mezinárodním srovnáním včetně interaktivní mapové aplikace a dále rozboru struktury veřejných výdajů na základní školství. Následná studie IDEA (Münich, 2017b) poskytla rozbor tématu učitelských platů v programech politických subjektů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané v říjnu 2017.
6 Potřebné údaje o vývoji mezd za celý předchozí rok jsou k dispozici pro analýzy až během 2. kvartálu dalšího roku, a proto není možno aktualizace provádět dříve.
5   5   6   7   8   9