Page 7 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 7

DARY POLITICKÝM STRANÁM A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: EVIDENCE Z LET 2007–2014 2019
      Obrázek 1: Odhady efektů zvýšení průměrného objemu zakázek
v reakci na 10% zvýšení objemu darů politické straně v předchozím roce
0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
0 -0,1 -0,2 -0,3
  Před volbami v roce 2008
Po volbách v roce 2008
         ODS ČSSD
  Poznámky: Grafy ukazují odhady průměrných efektů firemních darů věnovaných ODS a ČSSD na objem veřejných zakázek získaných darujícími firmami vždy následující rok po věnování daru, a to zvlášť v období před a po krajských volbách 2008. Efekt je vyjádřen v % jako nárůst finančního objemu zakázek odpovídající 10% zvýšení objemu darů. V tomto obrázku uvádíme průměrné efekty, které vychází z regresní analýzy uvedené v Tabulce 3 v anglické verzi. Pro detailní popis této analýzy odkazujeme na anglickou verzi a akademický článek. Zdroj: autoři.
Při interpretaci našich zjištění je nutno brát v potaz, že použitá metoda se nesnaží a ani nemůže odhalit přítomnost korupce v případě jednotlivých darů a zakázek. Pokud by však přidělování zakázek v analyzovaném období v letech kolem roku 2008 fungovalo podle normativních principů, tedy například bez vazby zakázek politickým stranám na firemní dary, nemohli bychom v datech pozorovat systematické upřednostňování firem darujícím politickým stranám aktuálně u moci v krajích, jako to vidíme na Obrázku 1 .
Naše analýza dále ukazuje, že firmy získávaly po darování v průměru více podlimitních veřejných zakázek ve vyšší souhrnné hodnotě a v rámci otevřených nadlimitních výběrových řízení čelily menšímu počtu konkurentů.
Je třeba upozornit, že naše analýza neměří kvalitu zakázek ani jejich efektivitu, které jsou z hlediska regulace veřejných zakázek také velmi důležité. Nicméně nedávná analýza Titl et al. (2019) založená na stejných datech jako tato studie ukazuje, že vyšší podíl darujících firem mezi dodavateli zboží a služeb veřejnému sektoru je spojen s nižší efektivitou. Ve spojení s tímto zjištěním hovoří zjištění této studie ve prospěch kvalitnějšího dohledu především nad podlimitními zakázkami. Ke zvýšení dohledu skutečně došlo na základě novely příslušných zákonů v roce 2012, kdy byly sníženy limity, nad nimiž veřejné zakázky nemohou být zadány ve zjednodušeném podlimitním řízení.6 Naopak zákon z roku 2016 tento limit zvýšil na 50 milionů Kč. Dopady především té druhé změny však dosud nebyly podrobeny analýze podobné té naší, takže o nedávnější a aktuálních kauzálních vazbách mezi firemními dary stranám a zadáváním veřejných zakázek firmám zatím není nic známo.
6 Ve zjednodušeném podlimitním řízení si zadavatel sám volí 5 potenciálních dodavatelů a ti pak podávají nabídky. Toto řízení je méně transparentní. Výhodou je naopak jeho procesní jednoduchost.
 5
Odhady průměrných efektů firemních darů (%)
   5   6   7   8   9