Page 10 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 10

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  s opadnutím zájmu o dlouhodobější problém a probíhá rovnoměrně napříč společností, bez vztahu ke skutečnému počtu ukrajinských uprchlíků. Rozdíly v míře souhlasu jsou z velké části vysvětlitelné sociodemografickými charakteristikami a ekonomickou situací respondentů. Souhlas s přijímáním uprchlíků je ovlivňován také očekáváními a obavami spojenými s příchodem uprchlíků. Lidé, kteří se obávají negativních dopadů nebo považují Ukrajince v ČR za hůře integrované, souhlasí s jejich přijímáním výrazně méně často. Obavy ze zhoršení vlastní životní situace jsou pochopitelné, zejména v kontextu energetické krize, která přímo dopadala na mnoho domácností. Zároveň tyto názory ne vždy reflektují realitu: byť se integrace ukrajinských uprchlíků ve školách nebo na trhu práce ve druhé polovině roku 2022 zlepšila, názory veřejnosti na ni tento posun nezaznamenaly. Negativní osobní zkušenosti ze společného soužití se do postojů také promítají, avšak lidé s přímou osobní zkušeností s ukrajinskými imigranty zpravidla uvádí ochotu přijímat válečné uprchlíky z Ukrajiny vyšší. Většina české veřejnosti také zmiňuje převažující pozitivní zkušenosti při osobních kontaktech s cizinci v ČR. Ukazuje se, že subjektivní (osobní) interpretace geopolitických událostí hraje v postojích velkou roli. Téměř 40 % českých občanů jednoznačně považuje nevyprovokovanou ruskou agresi za hlavní příčinu války.9 Ti zároveň projevují výrazně větší solidaritu s ukrajinskými uprchlíky. Častěji souhlasí s jejich přijímáním, rovněž je hodnotí jako lépe integrované do české společnosti. Zde je tedy zřejmě klíčová dobrá informovanost a role médií: lidé, kteří zprávy vůbec nesledují, s přijímáním uprchlíků častěji nesouhlasí. Ostatně Ministerstvo vnitra v tomto ohledu varovalo, že po skončení koronavirové pandemie se pozornost dezinformačních médií zaměřila také na válku na Ukrajině a vztah k uprchlíkům (MV ČR, 2023). Naše analýza potvrzuje, že zastávání kontroverzních názorů ohledně pandemie a ohledně války na Ukrajině spolu úzce souvisí. Největší solidaritu s uprchlíky projevují lidé, kteří pravidelně sledují zprávy v tradičních médiích (veřejno- právní televize, zavedené internetové deníky). 9 Respondenti vyjadřovali svůj souhlas s tvrzením „Válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska proti suverénnímu státu“ na škále 0–10, kde hodnota 0 představovala „Rozhodně nesouhlasím“ a 10 „Rozhodně souhlasím“. Za jednoznačný souhlas zde považujeme hodnoty 8 a vyšší.  8 


   8   9   10   11   12