Page 18 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 18

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Graf 9: Postoj české společnosti k přicházejícím cizincům před válkou (květen, 2021; odpovědi na škále 0–10) Možnosti 0–4 představují negativní postoj, u této otázky „špatné pro ekonomiku“ Možnosti 6–10 představují pozitivní postoj, zde tedy „dobré pro ekonomiku“                             40,2 %  38,7 %      Podíl 61,1 %  21,1 % respondentů s negativním postojem. Podíl                6 respond 3,9 % entů 16,0 %          s pozitivním postojem.        49,3 %  24,2 %        Reálné zkušenosti s cizinci v ČR jsou výrazně pozitivnější než obecné postoje. 68,8 %  12, 67,1 %  16,2 %              25,0 %  49, 0%   Pro českou ekonomiku je obecně špatné nebo dobré, že sem přicházejí žít lidé z jiných zemí? Lidé z jiných zemí, kteří sem ...většinou narušují nebo přicházejí žít... obohacují kulturu České republiky? ...se podílejí na šíření infekčních nemocí více nebo méně než příslušníci většinové společnosti? ...většinou berou práci lidem v České republice nebo většinou pomáhají vytvářet nová pracovní místa? ...více čerpají nebo více vkládají do systému sociálního zabezpečení České republiky? Rostoucí počet lidí z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, se v budoucnosti stane pro českou společnost spíše hrozbou nebo spíše přínosem? Když se obecně zamyslíte nad Vašimi zkušenostmi s cizinci dlouhodobě žijícími v ČR, řekl/a byste, že se jedná o spíše špatné nebo spíše dobré zkušenosti? 6%           0 % 20 % 0 = Negativní pól 10 = Pozitivní pól 100 % 40 % 60 % 80 % Podíl respondentů  Naše zjištění naznačují, že negativní pohled na cizince přicházející do České republiky není podložený konkrétními prožitými zkušenostmi, ale spíše obavami z neznámého a nejistotami s tím spojenými. Za pozornost stojí i další aspekty srovnání postojů před a po válce: • Obecný postoj k přicházejícím cizincům, který respondenti uvedli v květnu 2021, velmi dobře koreluje s ochotou přijímat ukrajinské uprchlíky v průběhu roku 2022 (korelace 44 %). • Respondenti, kteří uvedli převážně negativní pohled na přicházející cizince v roce 2021, po vypuknutí války souhlasili s přijímáním ukrajinských uprchlíků o 8,5 p. b. méně často24. • Lidé, kteří v roce 2021 měli spíše špatné zkušenosti s cizinci, souhlasili v roce 2022 o 7,8 p. b. méně často. • Respondenti, kteří cizince v Česku potkávají alespoň jednou za měsíc, jsou obecně vstřícnější k přijímání uprchlíků – konkrétně o 5,9 p. b. 24 Pravděpodobnosti jsou opět odhadnuty lineárním pravděpodobnostním modelem společně s dříve uvedenými prediktory, všechny zde uvedené výsledky týkající se přicházejících cizinců jsou statisticky významné. 16 


   16   17   18   19   20