Page 29 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 29

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  Skupiny se odlišují také ve způsobu, jakým zprávy sledují: • Příležitostní a Ignorující čtou zprávy velice povrchně (zpravidla pouze titulky, případně pár dalších řádků), ostatní skupiny přečtou alespoň polovinu článku. • Všestranní a Internetoví častěji získávají zprávy přes sociální sítě. • Ignorující tráví na sociálních sítích také hodně času, ale zprávy tam sledují jen výjimečně. • Všestranní a Tradiční jsou přesvědčeni o kvalitě zdrojů, které sledují. • Všestranní a Internetoví stojí pevněji za svými názory a neočekávají, že by je další informace mohly ovlivnit. Zastávání kontroverzních názorů ve vztahu k válce na Ukrajině silně koreluje sezastáváním kontroverzních názorů ohledně epidemie Covid-19 (korelace 62,2%). Tento výsledek rezonuje se zjištěním ministerstva vnitra (MV ČR, 2023), že se mnozí dezinformátoři po skončení koronavirové pandemie zaměřili právě na válku na Ukrajině. Jednotlivé skupiny se navzájem liší také v četnosti zastávání kontroverzních názorů. Nejčastěji zastávají kontroverzní názory Internetoví31: „NATO a západní státy využívají Ukrajinu ke svým zájmům“ (souhlasí 44 % této skupiny), „Ukrajina vyvíjí na svém území zakázané biologické zbraně“ (souhlasí 23 %), „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny je oprávněným cílem pro ruskou vojenskou operaci na Ukrajině“ (souhlasí 21 %). Oproti tomu nejméně často zastávají kontroverzní názory Tradiční, kteří zároveň nejčastěji důvěřují vládě, že ke konfliktu na Ukrajině zaujímá správný postoj. Také jsou nejsilněji přesvědčeni, že válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska (59 % Tradičních silně souhlasí s tímto tvrzením, v ostatních skupinách je to přibližně třetina osob). Data potvrzují, že právě mediální svět, ve kterém jedinec žije, má klíčovou roli a působí napříč zdánlivě nesouvisejícími oblastmi, jako je koronavirová pandemie a válka na Ukrajině. Formální statistický model32 shrnutý v Grafu 20 potvrzuje, že mediální chování je silným prediktorem vnímané příčiny války i při zahrnutí dalších socio- demografických proměnných (koeficienty vyjadřují, o kolik procentních bodů je 31 Nelze ale říct, že by celá skupina Internetových zastávala kontroverzní názory. Častěji také souhlasí s přijímáním uprchlíků nebo s tím, že nevyprovokovaná ruská agrese je hlavní příčinou války než některé jiné skupiny. Internetoví mají tedy spíše tendenci k zastávání silných názorů, členové skupiny se však liší v tom, o jaké názory se jedná a mohou být i protichůdné. 32 Model vysvětluje 15 % variability v odpovědích (R2). Bez zahrnutí mediálního chování by model vysvětloval pouze 10,7 % variability. Ačkoli pouze skupina Tradičních je významně odlišná od ostatních skupin, jedná se o velmi silný prediktor vnímání ruské agrese jako hlavní příčiny války. Další sledované proměnné (například věk, typ domácnosti, zaměstnanecký status nebo velikost bydliště) se neukázaly jako statisticky významné.  27 


   27   28   29   30   31