Page 3 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 3

                     Studie 10/2018 Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání1 září 2018 Daniel Münich, Jana KraJčová Shrnutí klíčových skutečností • Kvalita učitelské práce je všeobecně vnímána jako klíčový spolu-determinant výsledků vzdělávání. Tato kvalita spoluurčuje mimo jiné tvorbu lidského kapitálu, budoucího ekonomického výkonu a kvality života zemí. Navzdory tomu zůstává kvalita práce učitelů fenoménem, který je extrémně obtížné definovat, natožpak měřit. Možnost nepřímého náhledu na kvalitu učitelů nabídla mezinárodní výběrová šetření PIAAC a ALL dovedností dospělých populací zúčastněných zemí. Ve výběrových vzorcích těchto šetření se nachází i pedagogičtí pracovníci českého regionálního školství. Šetření obsahují informace o obecných intelektuálních schopnostech a dovednostech pro běžný život ve formě dosažených skóre dospělých jednotlivců v testech čtenářské, matematické a ICT gramotnosti, tj. používání digitálních technologií. • Tato studie detailně mapuje úroveň a rozdíly ve výše uvedených intelektuálních dovednostech národních populací a jejich učitelů. Konkrétně jde o: (a) mezinárodní srovnání starších a mladších dospělých populací a (b) mladších a starších generací učitelů. Naše srovnání se neomezuje na průměrné hodnoty skóre testů, ale odhaluje i velikost heterogenity dovedností v rámci příslušných populací jednotlivých zemí. Nabízíme tak detailní náhled na problematiku výběrovosti do učitelské profese, a to jak v mezinárodním, tak mezigeneračním srovnání. • Studie se zaměřuje na situaci v České republice. Z analýzy vyplývá, že: (i) Průměrné intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním srovnání zůstávají průměrné, až mírně nadprůměrné, a to jak u starší, tak u mladší generace. (ii) Heterogenita dovedností zdrojových českých populací, starších i mladších, je poměrně nízká. (iii) Podobně jako v řadě dalších zemí je i v Česku patrná intelektuální výběrovost do učitelské profese. (iv) Heterogenita dovedností mezi českými učiteli je na průměrné mezinárodní úrovni, ale skrývá velmi dynamický nárůst heterogenity čtenářských a ICT dovedností u mladší generace učitelů. Nárůst je mimořádně vysoký a nesrovnatelný s tím, co pozorujeme v ostatních zemích. 1 Díky patří Karlu Gargulákovi a Václavu Korbelovi za užitečné připomínky k pracovní verzi studie. Studie vznikla v rámci a s podporou Nadace České spořitelny, Učitele naživo, z. ú. a v rámci Strategie AV 21 Akademie věd České republiky a vychází i z výzkumů projektu Grantové agentury České republiky (GA ČR P402/12/G130).  1 


   1   2   3   4   5