Page 16 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 16

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 zaměstnanci. Rozdíly mezi OSVČ a zaměstnanci v relativní výši úložek se před očištěním o vliv dalších socioekonomických charakteristik u jednotlivých věkových skupin pohybují mezi 0,58 a 0,97 p. b. Po očištění se změní jen nepatrně, na 0,54 až 1,07 p. b.
Graf 6: Rozdíly ve výši úložek mezi zaměstnanci a OSVČ
Očištěné údaje vyjadřují procentní rozdíl průměrné míry zapojení OSVČ a zaměstnanců
1,2
1,0
0,8
0,6 0,4 0,2
0
Zdroj: Vlastní výpočty
1,06
   0,67 0,63
0,66
 0,96
   0,58
0,61
   0,53
       (20-29 let)
(30-39 let)
(40-49 let)
(50-59 let)
očištěné odhady
Pozn.: Z očištěných odhadů je odstraněn vliv výdělku, vzdělání a rodinné situace.
hrubé odhady
  Relativní výše úložek OSVČ je tedy vyšší než u zaměstnanců. Na rozdíl od míry zapojení relativní výše úspor spolu s klesajícím čistým náhradovým poměrem roste. OSVČ, které mají nižší čistý náhradový poměr, totiž ukládají ve III. pilíři vyšší část svých výdělků než zaměstnanci.
Relativní výše úložek OSVČ je však podle odhadů vyšší než u zaměstnanců pouze o jeden procentní bod nebo ještě méně. Ale čisté náhradové poměry zaměstnanců jsou o 13 až 32 p. b. vyšší než u OSVČ, jak je ukazuje Graf 2. Vyšší relativní úložky OSVČ tak nejspíše neeliminují rozdíly v čistých náhradových poměrech mezi zaměstnanci a OSVČ.
14
Rozdíl v relativní výši úložek OSVČ oproti zaměstnancům (p. b.)   14   15   16   17   18