Page 13 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 13

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Podobná je mezinárodní pozice ČR i v případě celkových výdajů na instituce terciárního vzdělávání vyjádřeno podílem na HDP. Český podíl 0,95% patří k nejnižším v EU po Itálii, Řecku a Irsku viz Graf I.4. Přitom průměr zemí OECD je 1,42 %, tedy o polovinu vyšší než v ČR. Z grafu je patrné, že je to dáno nízkým podílem soukromých výdajů (absence školného na VVŠ), které nejsou adekvátně kompenzovány úrovní výdajů veřejných.
3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5
0
Graf I.4: Výdaje na instituce terciárního vzdělávání
(Celkové výdaje na vzdělávací instituce terciárního vzdělávání jako podíl HDP dle zdroje financování; v % HDP, 2017)
                                        Země
Veřejné výdaje
Soukromé výdaje
 Zdroj: Education at a Glance 2020, Figure C2.2, OECD
Pozn: EU23 představuje ty země EU, pro která jsou v OECD dostupná detailnější data potřebná pro výpočet dané statistiky.
Nízký objem veřejné podpory studentů v ČR přirozeně úzce souvisí s velmi nízkou výší stipendií – Graf I.5.
11
Chile Spojené státy Kanada Austrálie Velká Británie Norsko
Nový Zéland Rakousko Turecko Nizozemsko Dánsko Švédsko Finsko
Korejská republika Belgie Estonsko Izrael Francie
Průměr OECD Japonsko Island Španělsko Průměr EU23 Německo Mexiko Polsko Portugalsko Maďarsko Rusko Lotyšsko Slovinsko Litva Slovensko Česká republika Irsko Itálie Řecko
Celkové výdaje (% HDP)

   11   12   13   14   15