Page 23 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 23

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 II. Český systém finanční podpory vysokoškolského studia
Český systém finanční podpory studentů kombinuje systém sociálních a ubytovacích stipendií a nepřímou podporu skrze daňové úlevy rodičů studentů. Mnohem menší význam mají dětské přídavky rodičů, daňové úlevy samotných studentů, prospěchová stipendia, slevy na jízdném a státní platby zdravotního pojištění za studenty do 26 let věku. Systém regulovaných či státem podporovaných studentských půjček na živobytí (veřejných vysokých škol) dosud nebyl v ČR zaveden.
Přímá finanční podpora
9. Ubytovací stipendia v ČR představují nejrozšířenější formu přímé veřejné podpory. Nárok na stipendium je však zatížen řadou omezení, takže stipendium získává jen necelá polovina studentů. Samotná výše stipendia je velmi nízká a představuje zhruba pouze 10 % nákladů na studentské bydlení.
Na ubytovací stipendia mají nárok15 studenti veřejných i soukromých vysokých škol, ale pouze pokud studují v okrese odlišném od místa bydliště (Praha je považována za odpovídající okres). Implicitně se tedy předpokládá, že studenti studující v okrese svého bydliště čelí nižším nákladům na bydlení. To více méně platí, pokud mohou bydlet u rodičů. Navíc podpora je omezena pouze na první či navazující studium a pouze během tzv. standardní doby studia, kterou velký podíl studentů přesahuje.16 Podpora je poskytována pouze na 10 měsíců v akademickém roce. Ubytovací stipendia přiznává a vyplácí konkrétní vysoká škola a podmínky se tak mohou v detailech lišit.
S ohledem na výše uvedená omezení tuto podporu v roce 201817 obdrželo 134 tisíc studentů. V roce 2021 by ji dle našich výpočtů mělo obdržet 146 tisíc studentů, tedy necelých 50% na VVŠ.18 Nejde tedy o univerzální studentský grant jako například ve skandinávských zemích. Celkově by stát takto měl vyplatit 789 milionů Kč.19 Výše
15 Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Veřejné školy: § 91 odst. 2 písm. e); Soukromé školy: § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. e) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p91.
16 Podrobnosti obsahuje čl. 18 každoročně aktualizovaného dokumentu tzv. Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, https://www.msmt.cz/file/54834/
17 Rok 2018 je poslední rok, pro který jsou dostupná přesná data ohledně počtu podpořených studentů.
18 Pro rok 2019 a dále jsou dostupná pouze data ohledně celkových výdajů a výpočtové výše na studenta. Výpočtová výše činí 5 400 Kč a celkové výdaje 789 310 600 Kč. Stipendium by tedy v roce 2021 mělo pobírat zhruba 146 000 studentů.
19 Údaje jsou obsaženy v Tabulce 3.4. každoročních souhrnů MŠMT z výročních zpráv veřejných vysokých škol
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-vysokych-skol
    21

   21   22   23   24   25