Page 24 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 24

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 stipendia je 5 400 Kč ročně, tedy 450 Kč za 1 měsíc v roce. To představuje zhruba pouze 10 % nákladů na studentské bydlení mimo byt rodičů. Nominální hodnota průměrného obdrženého stipendia se v letech 2016 až 2018 zvýšila z 4 678 Kč na 5 380 Kč ročně, tedy o 15 %. To v reálných hodnotách po zohlednění růstu cen bydlení20 představovalo mírný růst. Avšak od roku 2018 se výše ubytovacího stipendia nezměnila.
10.Na veřejně hrazená sociální stipendia má nárok velmi malý počet studentů a samotná výše stipendia je velmi nízká. Struktura příjemců těchto stipendií se nesleduje. Zvyšování těchto stipendií a rozšiřování okruhu studentů s nárokem na ně není odvozeno od inflace nebo růstu životních nákladů studentů, ale od ad hoc zvyšování minimální mzdy a životních minim.
Sociální stipendia financovaná státem21 přiznávají a vyplácejí studentům veřejných i soukromých škol školy samotné, kterým pak náklady hradí stát.22 Nárok na stipendium je podmíněn rozhodným příjmem v rodině zjišťovaným pro účely přídavku na dítě, který nepřevyšuje 1,5násobek životního minima rodiny.23 Nárok tedy zaniká skokově při překročení ostře nastavené příjmové hranice. Výše stipendia 3 800 Kč měsíčně je potom stanovena fixně jako jedna čtvrtina minimální mzdy. Hodnoty životního minima se zvyšují ad hoc24, a ne nutně podle vývoje životních nákladů studentů. Stipendium se navíc přiznává pouze po tzv. standardní dobu studia a pouze na deset měsíců v akademickém roce.
V důsledku tohoto velmi restriktivního nastavení na stipendium dosahuje extrémně nízký podíl studentů. Poslední známé údaje MŠMT o počtech podpořených studentů za rok 2018 ukazují, že stipendium pobíralo pouze 1 054 studentů. Existuje i další typ sociálního stipendia „v případě tíživé sociální situace studenta“.25 Dle posledních
20 Index spotřebitelských cen v oddílu bydlení roku 2018, respektive 2020 vůči roku 2015 byl 7,2 %, respektive 14,6 %. Zdroj ČSÚ Tabulka 1 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-leden-2021.
21 Stipendia v případě tíživé sociální situace studenta může navíc poskytovat ze svých zdrojů i samotná vysoká škola. Viz zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 91 odst. 2 písm. d) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p91
22 Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p91
23 Životní minimum rodiny se skládá z částek na první a druhou osobu v domácnosti a částky na nezaopatřené dítě do 26 let věku. K 1. 6. 2021 tyto částky činily 3 550 Kč a 2 770 Kč. Takže například pro samoživitele (s jedním studentem), respektive dva manžele s jedním studentem představuje životní minimum rodiny 6 320 Kč, respektive 9 520 Kč měsíčně (a 1,5násobek potom představuje částky 9480 Kč a 14280 Kč) https://www.uradprace.cz/zivotni-a-existencni- minimum
24 Časové řady životního minima https://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/zivotni-minimum/ 25 Dle § 91 odst. 2 písm. d) Zákona o vysokých školách.
       22
   22   23   24   25   26