Page 29 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 29

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021 Nezanedbatelný podíl studujících starých 26 let a starších v ČR má
řadu příčin:
i. V posledním čtvrtstoletí se posunul průměrný věk nástupu na vysokou školu;
ii. Abnormálně vysoký podíl studentů končí první studium neúspěšně33 a poté
zkouší studium jiné a jinde.
iii. Nezanedbatelný podíl studentů studuje déle než po tzv. standardní dobu studia. Příčinou je kombinace málo flexibilních kreditových systémů škol, vysoký podíl práce při studiu (viz sekce I). Roli hraje také výrazné rozšíření studijních pobytů v zahraničí typu Erasmus po vstupu do EU.
iv. Na mezinárodní poměry je nestandardně vysoký podíl studentů pokračujících po bakalářském studiu v navazujícím studiu magisterském.
v. Stále větší roli hrají globální ekonomické a společenské změny, které zvyšují význam pracovní či jiné praxe mezi bakalářským a magisterským studiem ataké zvyšují potřebu a poptávku po doplňkovém či aktualizačním vysokoškolském vzdělání i ve vyšším věku.
Připomeňme, že ještě v 90. letech minulého století byla osobní trajektorie vysokoškolského studia mnohem předvídatelnější a uniformnější: na vysoké školy šel tehdy nízký podíl středoškolských absolventů a téměř všichni hned po maturitě; ti bez maturity už na vysokou školu nešli většinou nikdy; naprostá většina studentů studovala dlouhé magisterské programy 4–6 let a většina z nich v uniformních a úzce zaměřených programech absolvovala ve standardní době studia, kdy studijní pobyty v zahraničí byly výjimkou, kdy pracovní a životní kariéry byly mnohem předvídatelnější; rodiny se zakládaly záhy po dosažení dospělosti. Naprostá většina studentů tak byla přirozeně mladší 26 let. Věkové omezení podpory dosažením 26. roku věku se proto již dlouho jeví jako zastaralé, poplatné dobám před nástupem globalizace a před výrazným otevřením vysokých škol po vstupu ČR do EU v roce 2004. Navíc je průměrný věk českých studentů v mezinárodním srovnáním stále ještě poměrně nízký a do budoucna lze čekat jeho další zvyšování.
33 Vysokou míru studijní neúspěšnosti dokumentuje aplikace https://dropout.pef.czu.cz/neuspesnost.aspx. 27
   
   27   28   29   30   31