Page 37 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 37

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 bývá nízká, ti, co na vysoké škole kvůli nedostatečné podpoře nestudují, přirozeně nevolí. Můžeme se také, domnívat, že většina studentských zástupců má solidní ekonomické rodinné zázemí a problematiku vyšší a snadnější dostupnosti finanční podpory studentů nevnímají jako zásadní téma. Navíc také tito prezentují hlavně zájmy studentů vůči vedení jejich fakult a škol, zatímco systémová nastavení a případná rozpočtová navýšení finanční podpory studentů jsou v principu záležitostí vlád a Parlamentu ČR. A ve Studentské komoře samotné Rady vysokých škol (RVŠ) opět spíše než chudí studenti zřejmě dominují zajištění studenti z vyšší střední třídy, kteří modernizaci a posílení systému finanční podpory studentů jako prioritu nevnímají.
Oficiální reprezentace vysokých škol, tedy Rada vysokých škol (RVŠ) a Česká konference rektorů vůči Ministerstvu školství (MŠMT), vládám, Parlamentu ČR a veřejnosti za posílení a modernizaci systému finanční podpory studentů dlouhodobě výrazněji nevystupují. Ani v poměrně obšírném programu RVŠ na období 2021–2023 k danému tématu nic na toto téma nenajdeme.39 Je to zřejmě dáno tím, že zájem o vysokoškolské studium dlouhodobě převyšuje kapacity škol a reprezentace vysokých škol se nepovažují za ty, které by měly sociálně-ekonomické bariéry studia u části nevysokoškolské populace řešit. Zároveň zde možná hrají roli i obavy reprezentací, že by vlády případné navýšení finanční podpory studentů realizovaly částečně nebo zcela na úkor veřejné finanční podpory VVŠ.
Nechuť k systému regulovaných studentských půjček na živobytí zřejmě plyne z mylné, ale velmi rozšířené představy, že takových půjček je třeba pouze v případě zavedení školného na VVŠ. Ve strategických úvahách reprezentací vysokých škol a některých politických subjektů lze také občas zaznamenat přesvědčení, že systému studentských půjček by byl předstupněm zavedení široce odmítaného školného na VVŠ.
Samotné MŠMT nebylo ve věci případné modernizace systému dlouhodobě dostatečně iniciativní. Příznačné je, že rozsah zveřejňovaných statistik k dané problematice zůstává omezený a statistiky jsou zveřejňovány s poměrně velkým zpožděním. MŠMT sice financuje české zapojení do užitečného šetření Eurostudent, ale to zdaleka nepokrývá šíři témat, a trpí přirozenými nedostatky postojových šetření tohoto typu. To také
39 Program RVŠ na funkční období 2021–2023 viz http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/05/Program_RVS_2021- 2023.pdf.
   35
   35   36   37   38   39