Page 38 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 38

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021 přispívá k nízké míře veřejné informovanosti v této oblasti a slabému povědomí odborné
i široké veřejnosti o existujících problémech.
Přirozenou skupinou s bytostným zájmem na modernizaci a posílení systému finanční podpory studentů jsou potenciální zájemci o studium čelící sociálně-ekonomickým bariérám ve vysokoškolském studiu. Tuto skupinu však představují fragmentovaní a neorganizovaní jednotlivci, kteří nemají možnost skrze své reprezentanty ozřejmovat a prosazovat svůj zájem. Navíc většina z nich přirozeně ani nemá dostatečnou znalost o zastaralosti českého systému finanční podpory a inspiraci ze zahraničí.
26. Malému politickému i společenskému zájmu o problematiku finanční podpory studentů odpovídají i kusé, či dokonce absentující informace, statistiky a analýzy cílení a dopadů stávající finanční podpory.
Statistiky o sociálních a ubytovacích stipendiích jsou velmi hrubé. Po roce 2018 nejsou dostupné údaje MŠMT o počtech podpořených studentů a dostupné jsou pouze velmi agregované údaje o objemu vyplacené podpory. Nejsou tedy k dispozici statistiky, např. ohledně zacílení podpory podle demografické struktury příjemců, typu programů, regionu apod.
Rozsah a zacílení nepřímé finanční podpory skrze daňová zvýhodnění a dětské přídavky státní správa nesleduje vůbec a údaje k tomu k dispozici nejsou žádné.
Fungování systému podpory studentů, tedy zacílení, dopady a nedostatky, není předmětem detailnějšího monitoringu, natož předmětem podrobnějších analýz či sofistikovanějších výzkumů. Informace na úrovni jednotlivých studentů pobírajících sociální stipendia jsou sice obsaženy vinformačním systému SIMS, ale nejsou analyticky využívány ani na běžný monitoring. Pro sledování zacílení sociálních stipendií, případně pro zjištění ekonomického zázemí těchto studentů (a těch, co sociální stipendia nemají), data neexistují. Není tak možné zjistit, nakolik sociální stipendia získávají studenti z neúplných rodin, v jakých programech studují, z jakých regionů pocházejí, v jakých programech studují apod.
Jediný informačně bohatší zdroj informací tak představuje mezinárodní šetření Eurostudent. To je však koncipováno obecně bez ohledu na specifika jednotlivých zemí. Šetření do velké míry spoléhá na pravdivost vyjádření dotazovaných studentů. Data
 36


   36   37   38   39   40