Page 39 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 39

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021 z těchto šetření jsou sice velmi užitečná pro mezinárodní srovnání, avšak nelze je použít
k podrobným analýzám zacílení a efektivnosti českého systému podpory.
Jediná národní data, která by potenciálně mohla sloužit k analýzám zacílení a efektivnosti podpory, představuje šetření SILC (viz sekce II). Jde však o poměrně malý vzorek domácností, což snižuje statistickou věrohodnost dílčích ukazatelů. Analýzy také problematizuje charakter vzorku domácností, kde není systematicky dořešen vztah (propojení v datech) rodičů a jimi vyživovaných dětí jako vysokoškolských studentů, pokud tito nebydlí v domácnosti rodičů.
Epilog
Česko vydává na podporu vysokoškolských studentů velmi malé částky, většina podpory je rozdělována plošně bez ohledu na sociálně ekonomickou situaci studentů a průměrná podpora i chudých studentů je velmi nízká. Systém tedy sociálně-ekonomicky potřebným studentům a intelektuálně disponovaným zájemcům o studium poskytuje podporu nedostatečnou a vedle toho velmi paušálně poskytuje finanční přilepšení téměř všem, tedy pokud ještě nedosáhli 26 let věku.
S ohledem na nízký podíl českých studentů vykazujících finanční či materiální nouzi při vysokoškolském studiu by se mohlo zdát, že český systém finanční pomoci žádnou zásadní změnu nepotřebuje. Je to jednak dáno tím, že míra příjmové i majetkové nerovnosti českých domácností patří dlouhodobě k jedné z nejnižších v celé Evropě. To se však bude zřejmě do budoucna měnit se zvyšováním sociálních nerovností v české rodičovské populaci, například i ve vazbě na vysoký podíl osob v exekuci nebo růst cen bytů a nájmů. Za druhé, data týkající se finanční situace studentů nezohledňují situaci těch, kteří nestudují právě v důsledku nedostatečné podpory při studiu. V tom hraje velkou roli dlouhodobě vysoká sociálně-ekonomická selektivita celého českého vzdělávacího systému od mateřských škol po školy střední. Ta způsobuje, že po dosažení dospělosti velká část mladých se slabším sociálně-ekonomickým zázemím ani nemá pro vysokoškolské studium dostatečné předpoklady, ani studijní výsledky a ambice.
Pokud se bude v ČR ve výhledu dařit implementovat opatření Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+40 směřující ke snižování sociálně-ekonomické selektivity
40 Viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030. 37
   


   37   38   39   40   41