Page 4 - IDEA Studie 9 2017 Prijmy senioru
P. 4

IDEA PRO VOLBY 2017 Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace

Úvod

Penzijní systém hraje zásadní roli při udržení předchozí životní úrovně důchodců. Členské státy
EU se zavázaly nastavit pravidla tak, aby při zohlednění pravidel solidarity a finanční udržitelnosti
zajistily důchodcům životní úroveň adekvátní jejich předchozím příjmům.1 Vzhledem k nastavení
českého důchodového systému je to právě první pilíř sociálního zabezpečení, který musí
v současné době zajistit životní úroveň důchodců po odchodu do důchodu.

Tato studie shrnuje příjmovou situaci českých důchodců a nastiňuje možnosti změn, které by
mohly změnit jejich finanční situaci. Změny se týkají nastavení ve třech oblastech důchodového
zabezpečení: 1) pracovní výdělek v důchodovém věku, 2) výše nástupního důchodu, 3) mecha-
nismus průběžného zvyšování důchodů – valorizace. Je na politických stranách, aby občanům
před volbami předestřely, jaká opatření budou po nich prosazovat. V závěru proto formulujeme
klíčové otázky ohledně zajištění životní úrovně důchodců.

Současný důchodový systém sice volá po komplexním zhodnocení a  přenastavení státního
důchodového pojištění a soukromého spoření, ale efekty případných změn nemohou zásadním
způsobem ovlivnit příjmy v  důchodu u  současných důchodců nebo seniorů několik let před
důchodem. Například změny důchodového věku musí být pozvolné a  stát nemůže měnit
důchodový věk u  seniorů několik let před vstupem do důchodu. Stejně tak změny v  systému
důchodového spoření se projeví u  jednotlivců, kteří v  novém systému uspoří dostatečné
úspory. Komplexním reformám důchodového systému, které se mohou projevit až s výrazným
zpožděním, se ale v této studii záměrně nevěnujeme.

1. Práce v důchodovém věku

•  P ro stát, seniory i společnost je výhodné, pokud senioři pracují i po dosažení důchodového
 věku. Seniorům se díky výdělečné činnosti zvýší životní úroveň. Vyšší zaměstnanost seniorů
 znamená zvýšení příjmů veřejných rozpočtů formou daní, pojistných odvodů a snížení výdajů
 na sociální dávky. Zapojení pouhých pěti procent neaktivních důchodců na trhu práce by
 zvýšilo příjmy veřejných rozpočtů, i  kdyby se všem pracujícím důchodcům snížily odvody
 o  6,5 procentního bodu (Šatava, 2015). Ekonomika zároveň s  odchodem seniorů z  trhu
 práce přichází o  jejich cenné pracovní zkušenosti a  lidský kapitál, jejichž využití je zásadní
 pro dlouhodobý ekonomický růst.

•  V ČR pracuje pouze 13 % lidí v důchodovém věku. V EU v průměru pracuje seniorů více (15,5 %)
 a například ve skandinávských zemích jako Norsko, Švédsko, nebo Island je to dokonce až 35 %.2
 Každoročně přibližně 80 % českých seniorů odchází z práce do starobního důchodu pouze proto,
 že získali nárok na starobní důchod. Pouze 20 % seniorů odešlo do důchodu kvůli zhoršené
 zdravotní situaci, ztrátě zaměstnání nebo jiným překážkám v práci.3 (Graf 1 a Graf 2 )

1  Council of EU ministers of employment and social affairs: The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy
in old age in the EU.
2  Council of EU ministers of employment and social affairs: The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy
in old age in the EU., str. 61.
3  Šatava 2015: Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice, IDEA studie využívající
výběrové šetření SHARE.

                                      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9