Page 6 - IDEA Studie 9 2017 Prijmy senioru
P. 6

IDEA PRO VOLBY 2017 Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace

•  V ývoj posledních dvou dekád ukázal, že český trh práce je dlouhodobě schopen pracovní sílu
 seniorů dobře absorbovat. Počet ekonomicky aktivních seniorů mezi 50 a 64 lety se od roku
 1996 v  důsledku růstu důchodového věku zvýšil o  20 %.4 Jejich míra ekonomické aktivity
 dokonce již překonala míru ekonomické aktivity v  celé populaci. Navzdory tomu se míra
 nezaměstnanosti seniorů od roku 1996 neustále pohybuje pod celostátním průměrem.

•  Senior při dovršení důchodového věku v současném systému může (ale nemusí) pokračovat ve
 výdělečné činnosti. Pokud se rozhodne pokračovat v práci, musí on i zaměstnavatel odvádět
 z  výdělků sociální a  zdravotní pojistné a  daň z  příjmu fyzických osob, stejně jako osoby
 v předdůchodovém věku. Paralelně s výdělečnou činností senior může (ale nemusí) pobírat
 poloviční, nebo plný starobní důchod. Navýšení budoucích důchodů seniora za dodatečný
 rok práce je nejnižší při pobírání plného důchodu s nejvyšší v případě, že důchod při práci
 nepobírá.

•  Současný systém bonifikace práce v  důchodovém věku české seniory k  práci dostatečně
 nemotivuje. Pokud senior při ročním přesluhování nepobírá důchod, jeho budoucí měsíční
 důchod se zvýší přibližně o  7,6 %. Při přesluhování obětovaný důchod a  odvedená pojistná
 a daně se seniorovi s průměrnou mzdou vrátí až za 28 let.5 Průměrný přesluhující muž však
 bude v důchodu žít pouze 21,3 roků.

•  E mpirická výzkumná zjištění ve světě ukazují, že bonifikace práce a její způsob v důchodovém
 věku má zásadní dopad na rozhodování seniorů o tom, zda budou pracovat.6

•  Stát může zvýšit motivaci k  práci v  důchodovém věku následujícími změnami legislativy:
 a)  zvýšením bonifikace práce v  důchodovém věku a  b) zpřehledněním bonifikace širší
 veřejnosti, jelikož většina seniorů v  současnosti pravděpodobně netuší, zda a  za jakých
 podmínek je pro ně výhodné pokračovat v práci v důchodovém věku.

4  Od roku 1996 se důchodový věk zvýšil o 3 roky u mužů a 5 let u žen s dvěma dětmi.
5  To způsobuje jak nízká bonifikace důchodu za přesluhování, tak vysoké daňové zatížení pracujících seniorů v důchodovém věku.
6  OECD, Pension at Glance 2011, str. 49 a 54, Gruber a Wise 1999, Blöndal a Scarpetta 1999 nebo Duval 2003. Studie Gruber a Wise 1999.

                                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11