Page 9 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 9

                             shledáváme pozitivní vliv moderních metod, byť sice menší, který posune žáka z 50. percentilu na 54. percentil. Negativní vliv pak mají metody klasické. Konečně v případě vlivu intenzity výukových metod na testované znalosti v jednotlivých předmětech jsme rozdíly nezjistili. Pro správnou interpretaci výsledků je třeba si uvědomit, že diskutované zvýšení intenzity moderních nebo klasických metod je vždy na úkor tzv. „ostatních“ metod (psaní testů, opravování úkolů, management třídy). Například zvýšení intenzity využití moderních metod o 10 procentních bodů neznamená snížení využití klasických metod (ty jsou naopak používány ve stejné míře), ale adekvátní ponížení používání „ostatních“ metod.
 Graf 3. Posun v relativním pořadí středního žáka (z 50. percentilu) v důsledku zvýšení intenzity používání vzdělávací metody o 10 procentních bodů (chlapci a dívky dohromady)
58
5G6 raf 3. Posun v relativním po dí středního žáka (z 50. percentilu) v důsledku zvýšení
intenzity používání vzdělávac metody o 10 procentních bodů (chlapci a dívky dohromady)
   54 58
52 56
50 54
48 52
46 50
44 48
Znalosti
Vnitřní motivace
Vnější motivace
(uni)
Vnější motivace (práce)
Sebedůvěra
    řa í
     Znalosti
Vnitřní motivace Vnější motivace Vnější motivace Sebedůvěra (uni) (práce)
SOCIO-EMOČNÍ DOVEDNOSTI
    Zdroj: Vlastní výpočty na datech TIMSS 2007
Moderní metody
Klasické metody
SOCIO-EMOČNÍ DOVEDNOSTI
4P6oznámka: Graf ukazuje, na jaký percentil celkového relativního pořadí žáků v dané charakteristice by se posunul žák ze středu (50. percentil), pokud by se intenzita využívání dané
metody ve výuce zvýšila o 10 procentních bodů. Hvězdičky ukazují hladinu statistické významnosti rozdílu mezi efekty obou metod (*** p<0.01, ** p<0.05). Použitý regresní model
zohledňuje charakteristiky učitelů a tříd.
44
Zdroj: Vlastní výpočty na datech TIMSS 2007 Klasické metody Moderní metody
Ostatní charakteristiky učitelů, jako jsou věk a léta praxe výrazněji neovlivňují sociálně-emoční
Poznámka: Graf ukazuje, na jaký percentil celkového relativního pořadí žáků v dané charakteristice by se posunul žák ze středu (50. percentil), pokud by se intenzita využívání dané
smcethodoy vpe nvýoucse ztviýšaila ov1ý0 sprloecedntknícyh bžodáůk. Hůvězvdičmky uakatzeujmí hlaaditniucsteat.istTickoé vtýoznazmjniošstiěronzdílujmeezti aefektyvobsouomuetload (d**u* p<s0.0d1,ř*í* vp<ě0j.0š5í).mPouižistýtruegdresineí modie,l 13 Graf 4. Posun v relativním pořadí středního žáka (z 50. percentilu) v důsledku zvýšení zohledňuje charakteristiky učitelů a tříd.
intenzity používání vzdělávací metody o 10 procentních bodů (chlapci a dívky zvlášť)
které výraznější vliv těchto charakteristik také neidentifikovaly.
58
58
 G56raf4.PosunvrelatiDvínvkímy pořadístředníhožák56a(z50.percentilu)Cvhdlaůpscliedkuzvýšení intenzity používání vzdělávací metody o 10 procentních bodů (chlapci a dívky zvlášť)
54
58
52
56
50
54
Dívky
54
58
52
56 Chlapci 50
54
       48ZnalostiVnVnějšíVnějšíSebedůvěra48ZnalostiVnra 52m 52motv
46 46
50         50 O 44 44
48  48
42 42
oti
itřní vac
itřní ivac
ůvě
 e motivace motivace (
  prá
     46 46
ZdroyM Poznarakteris
 j: Vlastní výpočt
ámka: Graf uka
(un
i)
Vnitřní Vnější Vnější Sebedůvěra motivace motivace motivace
y na datech TIMSS 2007
44 44
ce)
Znalosti
SOCIO-EMOČNÍ DOVEDNOSTI
(uni) (práce) Klasické metod
SOCIO-EMOČNÍ DOVEDNOSTI
zuje, na jaký percentil celkového relativního pořadí žáků v dané ch
oderní metod
tice by se posunul
SO
Vnější Vnější Sebed
 e motivace moti (un (prá
i)
CIO-EMOČNÍ DOVEDN
Vnitřní Vnější Vnější Sebedůvěra motivace motivace motivace
y (uni) (práce)
SOCIO-EMOČNÍ DOVEDNOSTI
žák ve středu (50. percentil), pokud by se intenzita využití dané
ac ce)
e
 S
TI
  Znalosti
 metody ve výuce zvýšila o 10 procentních bodů. Hvězdičky ukazují hladinu statistické významnosti rozdílu mezi efekty obou metod (*** p<0.01, ** p<0.05). Regresní model zohledňuje charakteristiky učitelů a tříd.
42 42
Zdroj: Vlastní výpočty na datech TIMSS 2007 Klasické metody Moderní metody
Poznámka: Graf ukazuje, na jaký percentil celkového relativního pořadí žáků v dané charakteristice by se posunul žák ve středu (50. percentil), pokud by se intenzita využití dané metody ve výuce zvýšila o 10 procentních bodů. Hvězdičky ukazují hladinu statistické významnosti rozdílu mezi efekty obou metod (*** p<0.01, ** p<0.05). Regresní model zohledňuje charakteristiky učitelů a tříd.
   13 Rockoff (2004)
9

   7   8   9   10   11