Page 3 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 3

 Studie 4 / 2020
Penzijní spoření se státní podporou
v České republice: spíš podpěra než pilíř
SRPEN 20201 JIŘÍ ŠATAVA
Shrnutí
 III. pilíř by měl vhodně doplňovat základní kámen důchodového systému – I. pilíř. Nastavení III. pilíře by tedy mělo být takové, aby výše výplat úspor z III. pilíře reflektovala to, jak velkou část čistých výdělků po odchodu do důchodu jednotlivci vynahradí jeho starobní důchod z I. pilíře.
 V této studii analyzujeme spořící chování pracujících v závislosti na tom, jak velkou část jejich čistých výdělků jim po odchodu do důchodu vynahradí státní důchod z I. pilíře. Zejména samostatně výdělečně činným osobám (OSVČ) a zaměstnancům s vyššími výdělky starobní důchod z I. pilíře vynahrazuje menší část výdělků. Výplaty úspor ze III. pilíře by tak u těchto osob měly zastat větší roli.
 Podíl zapojených OSVČ ve III. pilíři je téměř o 10 procentních bodů nižší, než u zaměstnanců. Nižší nebo pouze srovnatelnou účast ve III. pilíři vykazují OSVČ ve všech věkových skupinách. Rozdíly v zapojení OSVČ a zaměstnanců ve III. pilíři tak neodrážejí rozdíly v jejich čistých náhradových poměrech.
 Pokud však OSVČ na důchod ve III. pilíři spoří, pak odkládají vyšší část výdělku než zaměstnanci, ale pouze o jeden procentní bod. Vyšší relativní úložky OSVČ tak neeliminují rozdíly v čistých náhradových poměrech mezi zaměstnanci a OSVČ.
 Podíl zaměstnanců ve III. pilíři roste se zvyšujícím se výdělkem. Pětina jednotlivců s nejvyššími výdělky má o více jak 18 p. b. vyšší míru zapojení, než pětina jednotlivců s nejnižšími výdělky.
 Relativní výše úložek vzhledem k výdělku na rozdíl od míry zapojení zaměstnanců srostoucím výdělkem zaměstnanců klesá. Relativní výše úložek zaměstnanců
1 Tato studie reprezentuje pouze názor autora, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Za cenné komentáře a rady autor děkuje Danielu Münichovi a Filipu Pertoldovi. Poděkování patří také ČSÚ a jmenovitě dr. Jaromíru Kalmusovi za odborné konzultace k datům SILC. Studie byla vydána i díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21.
   1


   1   2   3   4   5