Page 3 - IDEA Studie 9 2017 Prijmy senioru
P. 3

IDEA PRO VOLBY 2017 Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace

Shrnutí klíčových skutečností

•  P ravidelné příjmy u lidí v důchodovém věku tvoří téměř výlučně státní starobní
 důchod z I. pilíře důchodového systému. Většina důchodců nemá pracovní příjmy
 a jejich dobrovolné úspory ve III. pilíři jsou malé a většinou vybírané jednorázově
 při odchodu do důchodu.

•  D ůchodový systém nedostatečně zohledňuje práci v důchodovém věku. Pokud
 senior při ročním přesluhování nepobírá důchod, jeho budoucí měsíční důchod se
 zvýší přibližně o 7,6 %. Při přesluhování obětovaný důchod a odvedená pojistná
 a daně se seniorovi s průměrnou mzdou vrátí až za 28 let, čehož se průměrný
 přesluhující muž nedožije.

•  Pro stát, seniory i společnost je výhodné, pokud senioři pracují i po dosažení
 důchodového věku. Seniorům se díky výdělečné činnosti zvýší životní úroveň. Stát
 od pracujících seniorů vybírá vyšší daně a pojistné a vydá méně na sociální dávky.
 Společnost zároveň s odchodem seniorů z trhu práce přichází o jejich cenné
 pracovní zkušenosti a lidský kapitál, jejichž využití je zásadní pro dlouhodobý
 ekonomický růst.

•  P o dosažení důchodového věku pracuje pouze 13 % českých důchodců, oproti
 více jak 30 procentům v zemích s nejvyšším zapojením důchodců na trhu práce.
 Drtivá většina Čechů odchází z práce do důchodu při dosažení důchodového věku
 pouze proto, že získali nárok na starobní důchod. Naopak zdravotní omezení
 a ztráta zaměstnání jsou pro načasování odchodu do důchodu a nepracování
 v době pobírání důchodu v ČR málo podstatné

•  Starobní důchody, dominantní příjem u většiny starobních důchodců, přitom
 nahrazují předchozí příjmy pouze v omezené míře. Čisté příjmy zaměstnance
 odcházejícího do důchodu v roce 2013, který celý život vydělával průměrnou
 mzdu, klesnou s odchodem do důchodu o 42 procent.

•  Systém důchodového zabezpečení výrazně redistribuuje od seniorů s vyššími
 příjmy k těm s nižšími. Například starobní důchod muže-zaměstnance
 s dvojnásobkem průměrné mzdy v ekonomice odpovídá 41 % jeho předchozí čisté
 mzdy, zatímco u zaměstnance s 50 % průměrné mzdy starobní důchod odpovídá
 85 % čisté mzdy.

•  P ro vývoj výše důchodu v následujících letech po odchodu do důchodu je klíčové
 nastavení valorizace. Ta v současnosti udržuje reálnou kupní sílu během života
 v důchodu, ale obvykle zaostává za průměrným růstem reálných mezd. Zaostává
 přitom tím více, čím vyšší je nástupní starobní důchod.

•  Nastavení důchodového systému relativně efektivně chrání české důchodce před
 pádem pod hranici chudoby. Sedmiprocentní podíl seniorů nad 65 let pod touto
 hranicí je čtvrtý nejnižší v EU. Důchodový systém ale většinu důchodců neochrání
 před výrazným poklesem životní úrovně.

                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8