Page 2 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 2

 O AUTORECH / ABOUT THE AUTHORS
Vojtěch Bartoš
Doktorské studium ekonomie a ekonometrie absolvoval na CERGE-EI v Praze v roce 2016 a téhož roku nastoupil jako výzkumný asistent na University of Munich. Má za sebou výzkumnou stáž na New York University a v současnosti navštěvuje Princetonskou univerzitu (Princeton University) v USA jako hostující vědecký pracovník. Zaměřuje se na výzkum chudoby, nerovnosti a diskriminace v rozvojových i rozvinutých zemích.
He completed his doctoral studies in economics and econometrics at CERGE-EI in Prague in 2016 and joined the University of Munich in the same year. He has completed a research internship at New York University and is currently attending Princeton University in the USA as a visiting researcher. In his reasearch he focuses on poverty, inequality and discrimination in developing and developed countries.
Jana Cahlíková
Je výzkumnou pracovnicí na Institutu Maxe Plancka pro daňové právo a veřejné finance od poloviny roku 2015. Mezi její výzkumné zájmy patří behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie a rozvojová ekonomie.
Jana has been a Senior Research Fellow at the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance since mid 2015. Her research interests include Behavioral economics, experimental economics and development economics.
Michal Bauer a Julie Chytilová
Pracují na CERGE-EI a na Institutu ekonomických studií FSV UK. Ve svých výzkumných projektech se snaží pochopit příčiny a dopady chudoby, etnické diskriminace a ozbrojených konfliktů. Testují vysvětlení, která jsou inspirována myšlenkami na pomezí ekonomie a psychologie. Jejich práce je založena na sběru primárních dat za pomoci metod experimentální ekonomie (např. v Ugandě, Indii, Keni, Gruzii či znevýhodněných komunitách na východním Slovensku).
Michal Bauer and Julie Chytilová
They work at CERGE-EI and at the Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences of the Charles University. In their research projects, they seek to understand the causes and effects of poverty, ethnic discrimination and armed conflicts. They test explanations that are inspired by ideas on the border of economics and psychology. Their work is based on the collection of primary data using methods of experimental economics (for example in Uganda, India, Kenya, Georgia or disadvantaged communities in Eastern Slovakia).
Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.
Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví
Studie IDEA anti COVID-19 # 22 / 2020
© Vojtěch Bartoš, Jana Cahlíková, Michal Bauer, Julie Chytilová Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2020
ISBN 978-80-7344-569-0 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)


   1   2   3   4   5