Page 5 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 5

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Úvod
Pandemie koronaviru má vedle přímých dopadů na fyzické zdraví a ekonomickou situaci obyvatel dopad i na duševní zdraví. Pandemie představuje v životě současné společnosti změnu, s jakou se dosud nesetkala. Lidé se obávají o své blízké, o vlastní zdraví, hrozí jim ztráta zaměstnání a výpadky příjmů. Mnoho rodin si muselo přeorganizovat své životy tak, aby skloubily svou práci s domácí výukou dětí. Opatření, která lidem omezila možnost setkávat se s ostatními, přes noc převrátila zažité společenské vazby a mnohé lidi uvrhla do fyzického osamění. Nejistota pramenící z mnoha neznámých ohledně budoucího vývoje pandemie je pro mnoho lidí zneklidňující. Tyto a další faktory působí na různé skupiny i jednotlivce s různou intenzitou a u mnoha z nich mohou ohrožovat jejich duševní zdraví. Duševní zdraví je podstatné samo o sobě, ovlivňuje však i zdraví fyzické, se všemi důsledky pro fungování jednotlivce v zaměstnání, rodinném životě a společnosti (Kivimäki a kol. 2017, Ridley a kol. 2020). Proto je důležité stav duševního zdraví v populaci v průběhu pandemie zkoumat a brát v úvahu dopady na něj i při tvorbě a uplatňování opatření veřejných politik.
Tato studie poskytuje jeden z prvních ucelených obrazů vývoje duševního zdraví české populace během pandemie. Studie shrnuje klíčové výsledky rozsáhlého projektu „Život během pandemie“.3 V rámci široké spolupráce došlo v období od 30. března do 14. června 2020 k opakovanému dotazování (každé dva týdny) reprezentativního vzorku 3 100 lidí v České republice (ČR) na jejich duševní zdraví. Velký počet pozorování nám umožňuje zkoumat nejen průměrné ukazatele na úrovni populace, ale také ukazatele v různých podskupinách (dle pohlaví, věku, ekonomické situace atd.). Opakovaný sběr dat od stejných respondentů nám navíc umožňuje zkoumat dynamiku ukazatelů deprese a úzkosti v rámci skupin i jednotlivců v čase. Naším cílem je poskytnout odpovědi na následující otázky:
• Jak velký byl nárůst příznaků úzkosti a deprese v první fázi pandemie, tj. poté, co byly zavedeny plošné restrikce, oproti stavu před pandemií?
• Jaké skupiny byly nejvíce zasaženy?
• Došlo v poslední době ke zlepšení? Přetrvává (a u jakých skupin) zvýšená míra
příznaků úzkosti a deprese?
3 Na projektu se kromě autorů této studie podílí výzkumné společnosti PAQ Research, iniciativa IDEA anti COVID-19 a agentura NMS, jež pro něj sbírá data. Více zde https://idea.cerge-ei.cz/paq-zivot-behem-pandemie/paq-zivot-behem- pandemie
   3

   3   4   5   6   7