Page 3 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 3

 IDEA anti COVID-19 # 22
Dopady pandemie koronaviru
na duševní zdraví
ČERVENEC 20201
VOJTĚCH BARTOŠ, JANA CAHLÍKOVÁ, MICHAL BAUER, JULIE CHYTILOVÁ
Shrnutí
• Pandemie koronaviru má vedle přímých dopadů na fyzické zdraví a ekonomickou situaci obyvatel také významný dopad na jejich zdraví duševní. Díky unikátnímu reprezentativnímu šetření českých domácností v průběhu pandemie zjišťujeme pomocí otázek na příznaky deprese a úzkosti rozsah těchto problémů v české populaci.
• V první fázi pandemie trpělo zhoršeným duševním zdravím (příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti) 20 % respondentů. To představovalo více než trojnásobný nárůst oproti stavu před pandemií (6 %).
• Nejvíce zasaženi byli: (i) ženy (výskyt 26 %) a převážně pak ženy s dětmi (výskyt 37 %), (ii) mladí lidé ve věku 18–24 let (výskyt 36 %) a (iii) respondenti z domácností postižených vysokým propadem příjmů (výskyt 30 %).
• Duševní zdraví respondentů se po úvodním skokovém zhoršení při nástupu pandemie postupně zlepšovalo, výskyt příznaků alespoň středně těžké deprese či úzkosti je ale v půlce června 2020 stále téměř dvojnásobný v porovnání se stavem před pandemií.
• Naše zjištění poukazují na důležitost infrastruktury psychologické pomoci, finanční a sociální podpory domácnostem nejvíce zasaženým pandemií a dalších kroků snižujících pocity nejistoty. Vzhledem k vysoké míře obav společnosti z plošné karantény během potenciální budoucí druhé vlny pandemie naše výsledky rovněž podtrhují potřebu otevřeně informovat veřejnost o míře materiální a personální připravenosti systému na případnou druhou vlnu.
1Tato studie reprezentuje pouze názor autorů a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Autoři děkují podpoře ERC-CZ/AV-B (ERC300851901), grantu poskytovanému Akademií věd ČR; za financování vlny 2–5, grantu poskytovanému German Science Foundation CRC TRR 190 za financování vlny 6; Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance za financování vlny 7, Danielu Prokopovi, Lucii Hrubé a Danielu Münichovi za spolupráci na sběru dat a podnětné komentáře a Kristýně Bartoš za pečlivé jazykové editace textu. Velké díky rovněž patří všem respondentům panelu „Život během pandemie“ za jejich trpělivost a ochotu. Všechny potenciální chyby v této studii jsou odpovědností autorů. Studie byla vydána i díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 a díky Nadaci Experientia.
   1


   1   2   3   4   5