Page 7 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 7

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 Úvod
Tato studie upozorňuje na rozdílné dopady krize covid-19 na ženy a muže. Zaměřuje se na hospodářské a sociální aspekty současné situace na trhu práce. 5 Soustředí se na tři hlavní oblasti, v nichž by důsledky krize mohly postihnout ženy a muže odlišně: nezaměstnanost, schopnost pracovat v důsledku nutné péče o děti a potenciální vliv na domácí násilí a jeho následné dopady na tělesné a duševní rozpoložení. Tuto studii uzavíráme diskusí o možných opatřeních, která vláda v rámci své politiky může přijmout, a o některých dlouhodobých dopadech, které může současná krize mít na rovnost žen a mužů na pracovišti.
Dopady plošné karantény a hospodářské krize vyvolané pandemií covid-19 (dále jen „dopady covid-19“) na ženy v každé ze tří výše uvedených oblastí jsou pravděpodobně závažnější než na muže. Na rozdíl od předchozích recesí, kdy se nezaměstnanost obvykle zvyšovala více u mužů, bude tentokrát pravděpodobně vyšší u žen. Důvodem je především uzavření mnoha odvětví, která zaměstnávají nepoměrně vyšší množství žen, jako je gastronomie, pohostinství a turistický ruch. Kromě toho zvýšená potřeba péče o děti v rodinách s velkou pravděpodobností padá neúměrně na ženy. Výzkum také ukazuje, že zvýšená nezaměstnanost v důsledku krize i dlouhá období, která jsou mnohé domácnosti nuceny trávit doma společně, pravděpodobně povedou k nárůstu domácího násilí na ženách (a na dětech). Každé politické opatření, které vláda v reakci na covid-19 přijme, by tedy mělo být výslovně navrženo a zavedeno s vědomím, že ženy budou krizí pravděpodobně zasaženy tvrději.
Pandemie covid-19 zároveň vede v ekonomice k velkému nárůstu flexibilních pracovních úvazků a práce z domova (práce na dálku) a je pravděpodobné, že i po krizi bude těchto flexibilnějších pracovních úvazků nadále využívat mnohem více zaměstnavatelů. I když ženy pravděpodobně ponesou větší část zvýšené potřeby péče o děti v rodinách v důsledku covid-19, muži si měli šanci domácí péči odzkoušet. Oba vývojové trendy by dlouhodobě mohly vést k rovnějším genderovým normám a podmínkám na trhu práce.
1. Dopady na nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti se při běžných recesích obvykle zvyšuje více u mužů než u žen. Důvodem je větší podíl mužů zaměstnaných v odvětvích, která jsou citlivější na vývoj
5 V ČR se onemocnění covid-19 u žen objevilo v 52 % z potvrzených případů. Globálně je to 51 % potvrzených případů, ale pouze ve 42 % všech úmrtí na onemocnění covid-19 jsou obětmi ženy (UCL Centre for Gender and Global Health).
 5


   5   6   7   8   9