Page 9 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 9

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 Výrazný dopad pandemie covid-19 na míru nezaměstnanosti žen v České republice je již patrný v oficiálních statistikách nezaměstnanosti podle registrací na úřadech práce. Jak ukazuje Graf 1 níže, míra nezaměstnanosti v dubnu a květnu 2020 prudce vzrostla v porovnání s březnem 2020 (na grafu vyznačeno kruhem). Tyto vlivy nejsou sezónní; od března do května 2019 k takovému zvýšení nedocházelo, jak je vidět na levé straně grafu, který začíná březnem 2019. Tento nárůst je větší u žen, což je překvapivé, protože nezaměstnanost žen obvykle kolísá méně než u mužů. Přerušované čáry v Grafu 1 například ukazují stejné trendy v nezaměstnanosti během poslední recese v průběhu světové finanční krize v letech 2008–2009. Tehdy byla míra nezaměstnanosti žen před začátkem recese sice vyšší, ale potom vzrostla přibližně o třetinu (z přibližně 4,5 % na 6 %), zatímco míra nezaměstnanosti mužů se téměř zdvojnásobila (z přibližně 3,5 % na přibližně 6 %). Vyšší čísla u žen také odpovídají trendům i v jiných zemích. Například Adam-Prassl et al. (2020) a Bick a Blandin (2020) uvádějí, že ve Spojených státech amerických a ve Spojeném království se počet nezaměstnaných zvýšil se začátkem krize covid-19 o 5–7 % více u žen, i když dosavadní trend ukazuje, že rozdíly se s přibývajícím časem poněkud zmenšují (naopak v Německu se rozdíly mezi muži a ženami zdají být mnohem menší).
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
Graf 1: Míra nezaměstnanosti mužů a žen v České republice
Podíl nezaměstnaných osob
(podle pohlaví a s hodnotami za finanční krize 2008/2009)
              3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Měsíc
Ženy 2019/20 Muži 2019/20
Ženy 2008/09 Muži 2008/09
  Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
7
Podíl nezaměstnaných osob 2019/20 (%)
Podíl nezaměstnaných osob 2008/09 (%)
   7   8   9   10   11