Page 3 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 3

                       Studie 3/2023 Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny1 ÚNOR 2023 DANIEL MÜNICH, TOMÁŠ PROTIVÍNSKÝ Shrnutí • Po vojenském útoku Ruska na Ukrajinu koncem února 2022 v Česku převládla atmosféra solidarity a většina Čechů přijímání válečných uprchlíků podporovala. Tato podpora do konce listopadu klesla zhruba o čtvrtinu. Podobně se zhoršovala vnímaná míra integrace Ukrajinců do české společnosti. • Změna postojů české společnosti v čase však nevycházela primárně z osobní zkušenosti a z prožitého příchodu uprchlíků, ale souvisela spíše s postupně opadávajícím zájmem po vypuknutí konfliktu a prvotním šoku. Ačkoli se integrace Ukrajinců v některých dimenzích ve druhé polovině roku 2022 reálně zlepšila, například ve školách nebo na trhu práce, do vnímání české společnosti se tyto dílčí pokroky nepromítly. • V české společnosti přetrvávají velké rozdíly v míře souhlasu s přijímáním ukrajinských uprchlíků. Odmítání uprchlíků často pramení z neznalosti a z obav ze zhoršení vlastní situace: odmítavé postoje častěji vyjadřují lidé, kteří nesledují zprávy nebo se nachází v tíživé životní situaci. Naopak lidé, kteří Ukrajince žijící v Česku znají osobně, zpravidla vyjadřují větší solidaritu a přijímání uprchlíků podporují častěji. 1 Tato studie reprezentuje pouze názor autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK (CERGE). Veškeré případné nepřesnosti a chyby jdou na vrub autorů. Autoři oceňují úzkou spolupráci s PAQ Research při přípravě šetření a děkují za poskytnutí dat a odborné konzultace k nim, zejména Danielu Prokopovi a Elišce Dvořákové. Autoři děkují kolegům Michalu Bauerovi, Vojtěchu Bartošovi, Janě Cahlíkové a Julii Chytilové za jejich podíl na přípravě otázek do ukrajinského modulu šetření Život během pandemie. Dále autoři děkují Národnímu ústavu duševního zdraví a Dominice Grygarové za svolení k použití jejich části dat v šetření a za totéž děkují také Českému sociálněvědnímu datovému archivu Sociologického ústavu AV ČR a Yaně Leontiyevě. Sběr dat i studie byly finančně podpořeny AV ČR v rámci programu Strategie AV21 Společnost v pohybu. V této publikaci byla využita data, která byla získána prostřednictvím datových služeb Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA). Projekt výzkumné infrastruktury ČSDA podporuje MŠMT v rámci grantu č. LM2018135.  1 


   1   2   3   4   5