Page 26 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 26

• Když porovnáme české učitele s jinými vysokoškolsky vzdělanými respondenty, rozdíl mezi učiteli a „neučiteli“ je výrazně menší, u matematických dovedností dokonce záporný, což značí, že respondenti, kteří vykazují vyšší matematické dovednosti, výrazně upřednostňují jiné profese.16 Tabulka A1.1 poskytuje přehled vhodných forem intervence v závislosti na pozorovaných rozdílech v distribuci skóre učitelů a „neučitelů“ podle toho, jak je navrhli Golsteyn a kol. Tabulka A1.1: Různé typy rozdílů v rozdělení dovedností mezi učiteli a „neučiteli“ a příslušné reformy podle Golsteyn a kol. (2016)  Rozdíl v distribuci (učitelé vs. „neučitelé“)  Forma vhodné intervence  Poznámka  Rozložení schopností mezi učiteli je podobné jako mezi „neučiteli“ • Omezit vstup méně schopných do učitelské profese • Investice do počátečního a dalšího vzdělávání učitelů (zvýšení kvality všech)  Je potřeba zvýšit výběrovost, abych byli do profese přilákáni schopnější a zároveň odrazeni méně schopní.  Zejména v spodních percentilech jsou učitelé lepší než „neučitelé“ • Zvýšit atraktivitu učitelské profese u vysoce nadaných • Omezení vstupu do učitelské profese by mohlo vést k nedostatku učitelů, proto nejsou vhodné  Tzn., že nedokážeme přilákat dostatečně vysokou kvalitu do profese, i ve vyšších percentilech chceme vyšší kvalitu, ale máme ji jenom ve spodních.  Napříč distribuci jsou učitelé lepší než „neučitelé“  • Omezení vstupu do profese méně schopných za účelem zvýšení celkové kvality  Učení je atraktivní, i vysoce nadaní upřednostňují učení před jiným zaměstnáním. Otázka je, jestli se vzhledem nákladům vyplatí něco dělat vzhledem k vysoké startovací kvalitě.  Napříč distribuci jsou učitelé horší než neučitelé • Napříč distribucí, učitelství je atraktivní jenom pro slabší (z každého percentilu); Je potřeba zvýšit atraktivitu profese napříč distribucí (např. zvýšením učitelských mezd)  Na všech úrovních dovedností jsou jiná zaměstnání atraktivnější než učitelství  16 Autoři si tady kladou i otázku, nakolik učitelé základních škol potřebují využívat matematické dovednosti, jelikož kauzalita ani potřeba řešit numerické problémy nemusí být úplně jednoznačná a roli může hrát i selekce. V další citlivostní analýze proto ještě berou v potaz i tzv. skill use – informaci o tom, jak často jednotliví respondenti využívají gramotnost v dané oblasti ve své práci (součást původního průzkumu). Další zahrnuté osobní charakteristiky jsou pohlaví a věk. Po zahrnutí dalších vysvětlujících proměnných pozorují autoři pokles pozorovaného pozitivního rozdílu, a to zejména v spodní části distribuce. Z této části analýzy rovněž vyplývá, že učitelé základných škol více využívají čtenářské dovednosti než matematické. 24 


   24   25   26   27   28