Page 24 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 24

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Podíl panelistů s výrazně nižší publikační výkonností ve srovnání s řešiteli V tomto oddíle představujeme hlavní výsledky studie. Pro každý hodnotící panel ukazujeme, jaký podíl panelistů měl neadekvátní, respektive výrazně neadekvátní publikační výkonnost, tj. výrazně nižší publikační výkonnost než řešitel na 75., respektive 50., percentilu. Obrázek 5 ukazuje podíl členů panelů GA ČR v letech 2019–2021, u nichž platilo, že nejvýznamnější časopis (dle AIS), kde vletech 2010–2019 publikovali článek (jako první či poslední autor nebo při abecedním pořadí autorů), byl alespoň o 2 úrovně méně významný než nejvýznamnější časopis, kde publikoval článek řešitel na 75. a 50. percentilu. O 2 kategorie méně významný časopis je například časopis ve 2. kvartilu ve srovnání s časopisem v top decilu, nebo časopis ve 3. kvartilu ve srovnání s časopisem v 1. kvartilu. V průměru napříč panely podíl panelistů, kteří nejvýše publikovali ve výrazně méně významném časopise než řešitel, je zhruba 20 % u řešitele na 75. percentilu a 13 % u mediánového řešitele. V obou případech jsou tedy tyto podíly v průměru relativně nízké. Velmi nízké jsou tyto podíly v mnoha jednotlivých panelech. V celé čtvrtině panelů jsou podíly dokonce nulové, což odpovídá situaci, kdy všichni panelisté publikovali alespoň 1 článek v 1. kvartilu časopisů. Zároveň ale ve třetině panelů, soustředěných především v technických a společenských vědách, podíl panelistů, kteří publikovali jen ve výrazně méně významných časopisech než řešitel na 75. percentilu, přesahuje 30 %. Vtechnických vědách podíl přesahuje 30%, a dokonce také 40%, u všech panelů s výjimkou panelů 106: Technická chemie a 108: Materiálové vědy a inženýrství, kde je velmi nízký. V panelu 104: Stavební materiály, architektura, stavitelství tento podíl přesahuje 70 %. 22 


   22   23   24   25   26