Page 26 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 26

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Ve společenských vědách podíl přesahuje 30 % ve všech panelech, a v ekonomii dokonce 60 %. Panely ve společenských vědách (s výjimkou ekonomie) jsou také jediné, kde řešitel na 75. percentilu nepublikoval v top decilu časopisů, a v důsledku toho bychom pozorovali ještě vyšší podíl výrazně méně výkonných panelistů u nejlepšího řešitele (100. percentil) než u řešitele na 75. percentilu. U všech společenských věd s výjimkou panelu 407: Psychologie, pedagogika tak platí, že projekty publikačně nejúspěšnějších řešitelů výraznou většinou hodnotí panelisté, kteří publikují v o dvě třídy méně významných časopisech.14 V okolí 30 % se zkoumaný podíl pohybuje ještě u panelů 202: Informatika a 203: Jaderná a částicová fyzika. V obou případech mediánový řešitel má publikaci v top decilu časopisů, ovšem zhruba 30 % panelistů publikovalo nejlépe v 2. kvartilu. Obrázek 10 v přílohách je obdobný jako Obrázek 5, ovšem zohledňuje všechny publikace bez zohlednění pořadí autorů. Ukazuje v průměru znatelně nižší podíl panelistů, kteří nejlépe publikovali ve výrazně méně významných časopisech než řešitelé na 75. a 50. percentilu. To ukazuje, že drtivá většina panelistů měla nějakou publikaci ve významném časopise, ovšem nikoli nutně jako první či poslední autor, pokud autoři nebyli v abecedním pořadí. Zároveň ale bez zohlednění pořadí autorů ještě více vystupují panely, kde je podíl panelistů s méně významnou nejlepší publikací relativně vysoký. To platí především o všech společenskovědních panelech a části panelů v technických vědách. Obrázek 6 ukazuje podíl členů panelů GA ČR v letech 2019–2021, kteří v letech 2010–2019 publikovali o více než 75 % méně článků v 1. a 2. kvartilu časopisů (podle AIS) než řešitel na 75. a 50. percentilu. Příkladem takového rozdílu může být například situace, kdy řešitel publikoval 5 či více článků v časopisech v 1. a 2. kvartilu, zatímco panelista pouze 1 článek. Vprůměru napříč panely činil podíl panelistů s výrazně nižším počtem publikací v 1. a 2. kvartilu zhruba 28 % ve srovnání s řešitelem na 75. percentilu a 15 % ve srovnání s mediánovým řešitelem. 14 Rozdíl mezi ekonomií a ostatními společenskovědními panely je jen ten, že v ekonomii řešitel na 75. percentilu publikoval v top decilu časopisů, zatímco v dalších společenských vědách nikoli.  24 


   24   25   26   27   28