Page 25 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 25

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022      Ve třetině panelů více než 30 % členů publikovalo jen ve výrazně méně významných časopisech než naprůměrní řešitelé.             V některých panelech všichni členové publikovali v časopisech srovnatelných s časopisy, kde publikovali nadprůměrní řešitelé.                                             101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 301 302 303 304 305 306 402 403 404 407 408 501 502 503 504 505 506 Obrázek 5: Podíl panelistů s výrazně nižší publikační výkonností: nejvýznamnější publikace (2019–2021) Nejvýznamnější publikace u panelisty je v časopise o dvě či více kategorií méně významném než u řešitele (např. top decil vs. 2. kvartil) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CELKEM Strojní inženýrství Elektrotechnika a elektronika Kybernetika a zpracování informace Stavební materiály, architektura, stavitelství Stavební mechanika, konstrukce Technická chemie Kovové materiály Materiálové vědy a inženýrství Matematika Informatika Jaderná a částicová fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálů Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika Analytická chemie Chemické a biochemické přeměny Chemická fyzika a fyzikální chemie Astronomie, astrofyzika a fyzika atmosféry Geofyzika, geochemie, geologie Genetika, onkologie, lékařská biochemie Morfologické obory Fyziologické obory Klinický a preklinický výzkum Molekulární, buněčná a vývojová biologie Farmakologie, toxikologie Ekonomické vědy Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Fyziologie a genetika rostlin Fyziologie a genetika živočichů Potravinářství a ekotoxikologie Péče o krajinu, lesnictví, ekosystémy Ekologie živočichů a rostlin Botanika a zoologie Řešitel na 50. percentilu Řešitel na 75. percentilu Řešitel na 100. percentilu                                  Obrázek ukazuje podíl členů panelů GA ČR v letech 2019–2021 (začátek řešení hodnocených projektů 2020–2022), u nichž platilo, že nejvýznamnější časopis (dle AIS), kde v letech 2010–2019 publikovali článek, byl alespoň o 2 kategorie méně významný než nejvýznamnější časopis, kde publikoval článek řešitel na 50. a 75. percentilu. Použité kategorie významnosti časopisů jsou top decil, 1. kvartil mimo top decilu, 2. kvartil, 3. kvartil, 4. kvartil a časopisy bez AIS. Započítány jsou pouze publikace, kde vědec vystupuje jako první autor nebo poslední autor nebo je pořadí autorů abecední. 23 


   23   24   25   26   27