Page 28 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 28

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Opět pozorujeme výrazné rozdíly mezi panely, které do značné míry kopírují rozdíly, které ukazoval Obrázek 5 výše na základě nejvýznamnějšího časopisu, kde výzkumník publikoval.15 Podíl panelistů s výrazně nižším počtem publikací v 1. a 2. kvartilu opět přesahuje 30 % ve všech společenskovědních panelech, ve všech technických panelech s výjimkou panelů 106: Technická chemie a 105: Stavební mechanika, konstrukce a také v panelech 201: Matematika, 202: Informatika, 205: Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika a 306: Farmakologie, toxikologie. Obrázek 11 v přílohách ukazuje stejné výsledky jako Obrázek 6, ovšem při započtení všech publikací bez ohledu na pořadí autorů. Podíl panelistů s výrazně menším počtem publikací je zde v průměru o něco nižší, především ale proto, že u panelů, kde při zohlednění pořadí autorů vychází nízké podíly, vychází při započtení všech publikací podíly ještě nižší, až nulové. Naopak pro panely, pro které při zohlednění pořadí autorů vychází podíly přes 30 %, se ukazují podobně vysoké podíly i při započtení všech publikací, s výjimkou panelů 108: Materiálové vědy a inženýrství a 306: Farmakologie, toxikologie. Obrázek 7 ukazuje podíl panelistů, jejichž publikace v časopisech indexovaných ve WoS z let 2010–2019 získaly o více než 75 % méně citací než publikace řešitele na 75. a 50. percentilu. V průměru napříč panely je tento podíl podobný, jako podíl na základě počtu publikací. Rozdíly mezi panely se opět do nějaké míry podobají rozdílům, které ukazovaly Obrázek 5 a Obrázek 6, ale jsou méně výrazně vymezené podle oborových skupin. Podíl panelistů s výrazně nižším počtem citací než získal panelista na 75. percentilu, dosahuje 30 % či více v 16 panelech, které opět zahrnují všechny společenskovědní panely, ovšem pouze 3 technické panely: 101: Strojní inženýrství, 104: Stavební materiály, architektura, stavitelství a 107: Kovové materiály. Zahrnují rovněž hned 6 panelů ve vědách o neživé přírodě (201: Matematika, 202: Informatika, 203: Jaderná a částicová fyzika, 205: Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika, 206: Analytická chemie a 208: Chemická fyzika a fyzikální chemie) a panely 502: Fyziologie a genetika živočichů a 503: Potravinářství a ekotoxikologie. 15 Korelace mezi údaji v obou obrázcích (pro řešitele na 50. percentilu) je 0,82. 26  


   26   27   28   29   30