Page 30 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 30

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Obrázek 12 v přílohách zobrazuje obdobné výsledky jako Obrázek 7 při započtení všech publikací bez ohledu na pořadí autorů. Podíl panelistů s výrazně nižším počtem citací zde vychází o něco nižší než při zohlednění pořadí autorů, pokud tito nejsou v abecedním pořadí. Opět ale převyšuje 30 % ve všech společenských vědách, ve stejných 3 technických panelech a v panelech 201, 202 a 205, ovšem již nikoli v panelech 203, 206, 208, 502 nebo 503. Výsledky z představených obrázků shrnuje Tabulka 4. Pro každý panel, bibliometrický indikátor a verzi výpočtu podle pořadí autorů ukazuje podíl panelistů s výrazně nižší publikační výkonností, než měl řešitel na 75. percentilu. Červené zbarvení zvýrazňuje panely, kde byl tento podíl vyšší relativně k jiným panelům. Ztabulky vystupují panely, kde opakovaně vychází relativně vyšší podíl panelistů sneadekvátní publikační výkonností. Jedná se o všechny společenskovědní panely, technické panely 101–104 a 107 a dále taky panely věd o neživé přírodě 201, 202 a 205. Obrázek 8 pro všechny tři bibliometrické ukazatele dokumentuje, jak se podíl panelistů s neadekvátní publikační výkonností vyvíjel v čase. V průměru napříč panely nepozoru- jeme žádný výrazný trend v čase. Výrazné změny ovšem lze pozorovat v případě některých jednotlivých panelů. 28 


   28   29   30   31   32