Page 6 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 6

Data a výsledky
Výzkum je založen na reprezentativním vzorku 147 českých škol, jejich 4 528 žácích ve 212 osmých třídách z mezinárodního šetření TIMSS z roku 2007.8 Znalosti žáků byly testovány v pěti oblastech blízkých předmětovému vymezení: matematice, fyzice, přírodopisu, chemii a zeměpisu. Žáci byli navíc dotazováni, mimo jiné, na četnost využívání výukových přístupů ze strany učitelů a to na škále nikdy, občas, zhruba v polovině hodin, skoro každou hodinu. Na základě těchto informací jsme výukové přístupy učitelů ve třídě rozdělili do tří skupin: (i) klasické metody, (ii) moderní metody a (iii) metody ostatní. Rozdělení přístupů je uvedeno v Tabulce 1  .9
Tabulka 1: Definice klasických a moderních metod
  Nabídka odpovědí na otázky ohledně výukových metod v žákovském dotazníku
 Klasické metody
  Posloucháme učitele, který přednáší.
   Zapamatováváme si vzorce a postupy.
   Samostatně řešíme zadané problémy.
 Moderní metody
  Vysvětlujeme naše odpovědi.
   Vztahujeme znalosti, které se učíme, k reálným situacím a aplikacím.
  (matematika)
 Pracujeme na řešení zadaných problémů společně v menších skupinkách.
  (ostatní předměty)
  Pracujeme na experimentech společně v menších skupinkách.
 Ostatní metody
   Opravování úkolů, psaní testů a management třídy.
 Informace o četnosti používání výukových metod jsme převedli na numerickou škálu, která vyjadřuje procentuální podíl času používání konkrétní metody během typické vyučovací hodiny. Ukazuje se, že míra využívání klasických výukových metod oproti metodám moderním v Česku patří k jedněm z nejvyšších mezi zeměmi účastnícími se šetření TIMSS 2007. Z 19 vyspělých zemí světa, které se projektu TIMSS zúčastnily, mají klasické metody ve výuce zastoupení vyšší než v Česku pouze Jižní Korea, Itálie, Litva a Tchaj-wan.10
 Graf 1. Poměr času využívání klasických vs. moderních metod ve všech zkoumaných předmětech
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0
Zdroj: Vlastní výpočty na datech TIMSS 2007
Země
                8 Internet https://timssandpirls.bc.edu/, http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS
9 Rozdělení učebních metod do jednotlivých skupin navazuje na předchozí práce v této oblasti (Bietenbeck, 2014; dělení podle zprávy
 Graf 2. Mezinárodní srovnání průměrné úrovně sociálně-emočních schopností žáků 8. tříd
NCTM, 1989).
4,0 4,0
10 Školní vzdělávání v zemích východní Asie je typické vysokým počtem žáků ve třídě, kde je použití moderních metod obtížnější: K3,o5rea v průměru 30, Japonsko 32, Čína 49, ČR 22, průměr OECD 23. V3,i5z. OECD 2017, str. 350.
3,0 2,5 2,0 1,5 1,0
3,0
2,5 6 2,0 1,5 1,0
Vnitřní motivace
Vnější motivace
Jižní Korea
Tchaj-wan
Itálie
Slovinsko
Litva
Česká republika
Rusko
Bulharsko
Izrael
Norsko
Ukrajina
Japonsko
Maďarsko
Rumunsko
Spojené státy
Velká Británie
Singapur Hongkong Austrálie Turecko
%


   4   5   6   7   8