Page 7 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 7

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Význam relativní úrovně učitelských platů: Tato krátká přehledová studie navazuje na řadu studií IDEA 2013, 2015–2019, které mapují vývoj platů učitelů. Studie jdou nad rámec běžných statistických přehledů v tom, že akcentují úroveň učitelských platů v relaci k vývoji ostatních platů a mezd v české ekonomice. Navíc sleduje i vývoj nadtarifních složek platů v relaci k situaci v podnikatelské a veřejné sféře. Je to právě relativní úroveň platů, od které se kromě dalšího odvíjí i atraktivita učitelské profese, která následně spoluurčuje zájem o učitelskou profesi v řadách současných i potenciálních učitelů, kteří se na profesi připravují nebo teprve budou připravovat. Atraktivita učitelské profese je nejen nezbytnou podmínkou dostatku učitelů, ale umožňuje vsystému uplatňovat výběrovost s důrazem na kvalitu práce učitelů. Celkově však jde o dlouhodobé procesy formování učitelského sboru země cestou příchodů a odchodů do a z profese. I z tohoto důvodu lze dopady relativně nízkých nebo naopak vysokých učitelských platů na kvalitu práce učitelů a kvalitu výuky a vzdělávacích výsledků žáků vysledovat až s odstupem mnoha let, namnoze celých dekád. Detailnější diskusi těchto obecně známých fenoménů obsahují předchozí studie IDEA a řada dalších studií ve světě.3
Srovnání Česka se světem: Co do relativní úrovně učitelských platů Česko v mezinárodním srovnání zaujímá dlouhodobě postavení země s relativně nejhůře placenými učiteli v rámci všech zemí EU i OECD. Navzdory jistému zlepšování, které se datuje od přelomu let 2017–2018, patřilo Česku i v roce 2018, pro který jsou známy mezinárodně srovnatelné údaje, poslední pořadí ze všech zemí OECD (Graf 1). Učitelský plat na druhém stupni (2. st.) základních škol (ZŠ) podle těchto údajů dosahoval v Česku pouhých 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Přitom průměr zemí EU se blíží 90 % a země jako Finsko nebo Německo mají učitelské platy na úrovni 100 %.4 Pokud by tedy měly relativní platy českých učitelů dosahovat průměru zemí EU, musely by být v jednom roce zhruba o 40 % vyšší. To by tehdy v roce 2018 znamenalo průměrný hrubý plat českého učitele nikoliv 35 000 Kč5, ale zhruba 50 000 Kč (35 000 x 90/64). Německým a finským poměrům by pak odpovídaly učitelské platy na úrovni 55 000 Kč (35 000 x 100/64).
3 Problematikou kvality práce učitelů se zabývají např. studie Hanushek (1971, 2011), IDEA 2018b, Hanushek a kol. (2018c), Golsteyn a kol. (2016), Hanushek a Rivkin (2004, 2006).
4 Mezinárodní srovnání je založeno na platech učitelů na úrovni lower-secondary, tj. na 2. stupni základních škol.
5 V tomto výpočtu pro rok 2018 pracujeme s hodnotou 34 943 Kč, kterou vykazuje MŠMT jako průměrný plat učitelů ve školách zřizovaných MŠMT, obcemi a kraji (magistráty) podle platového řádu: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 109 odst. 3 za celé regionální školství od mateřských škol, přes školy střední až po vyšší odborné školy a konzervatoře.
 5
   5   6   7   8   9