Page 7 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 7

1. Úvod
V České republice jsou domácnosti s dětmi přímo i nepřímo finančně podporovány prostřednictvím daňového systému, systémů sociálního a zdravotního pojištění i sociálních dávek. Nejen v nedávné době vznikla řada návrhů na zvýšení podpory domácností s dětmi. V daňové oblasti byla zvýšena podpora domácností s dětmi skrze navýšení výživného za druhé a další neopatřené dítě a zavedení školkovného1. V oblasti sociálního pojištění je v současnosti připravována diferenciace sazeb pojistného podle počtu nezaopatřených dětí. V oblasti sociálních dávek jsou v rámci Komise pro rodinnou politiku diskutovány možné změny také v oblasti sociálních dávek pro domácnosti s nezaopatřenými dětmi.
Pro efektivní změny v podpoře domácností s dětmi je potřebné znát skutečnou velikost podpory domácností s dětmi, jaké nástroje se na ní významně podílejí a jaké nástroje ji naopak limitují. V této studii proto 1) kvantifikujeme podporu domácností s nezaopatřenými dětmi a s nejmladším dítětem od 1 do 3 let celým daňově dávkovým systémem i jeho částmi, 2) identifikujeme nástroje v rámci daňových, dávkových a důchodových politik, které domácnosti s nezaopatřenými dětmi a s nejmladším dítětem od 1 do 3 let v praxi využívají ke snížení svého daňového zatížení a 3) identifikujeme nástroje těchto politik, které podporu domácností s nezaopatřenými dětmi a s nejmladším dítětem od 1 do 3 let naopak limitují. Ve studii se zaměřujeme jak na podporu domácností s nezaopatřenými dětmi obecně, tak na podporu domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let. Na druhou skupinu domácností se zaměřujeme proto, že ženy v těchto domácnostech jsou v drtivé většině případů ekonomicky neaktivní2, což ovlivňuje výši daňové zátěže celé domácnosti. Kromě toho domácnosti v této skupině pobírají specifické sociální dávky.
Pro výpočty výše podpory domácností s dětmi využíváme mikrosimulační model Taxben. Ten na základě Výběrového šetření příjmů a životních podmínek Českého statistického úřadu kvantifikuje pro každého jednotlivce i jeho domácnost výši odváděné daně z příjmu fyzických osob a pojistných na sociální a zdravotní pojištění i velikost obdržených dávek sociální podpory. Na jejich základě pak vyčíslujeme daňovou zátěž, výši pojistného i výši sociálních dávek u bezdětných domácností, domácností s nezaopatřenými dětmi a domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let.
Do skupiny bezdětných domácností zahrnujeme ty domácnosti, ve kterých je alespoň jedna žena ve věku 18 až 40 let a žádné nezaopatřené dítě. Ve skupinách domácností s nezaopatřeným dítětem, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, pak jsou domácnosti, ve kterých je alespoň jedna žena ve věku 18 až 40 let a alespoň jedno nezaopatřené dítě, respektive nejmladší dítě ve věku 1 až 3 roky.
1 Pojmem školkovné myslíme daňovou slevu za umístění dítěte, která má za cíl pokrýt finanční náklady spojené s umístěním dítěte do veřejných předškolních zařízení.
2 Méně než 20 % matek s nejmladším dítětem od 1 do 3 let je zaměstnáno na plný úvazek nebo samostatně výdělečně činných.
 5   5   6   7   8   9