Page 12 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 12

dopady stigmatizace. Při snížení dopadů stigmatizace jsme předpokládali, že by měli odsouzení v intervenční skupině očekávat vyšší důvěru v experimentálních úlohách od lidí mimo vězení než odsouzení v kontrolní skupině. Je nutné podotknout, že drtivá většina účastníků vzala tento úkol svědomitě a psala po celou dobu. Výsledky V první části se zaměříme na to, jak odsouzení reagovali na skutečnost, když zasílatel byl nebo nebyl informován, že je příjemce právě ve výkonu trestu. Obrázek 3 shrnuje rozhodnutí příjemců jak ze hry na důvěru, tak ze hry na diktátora. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Obrázek 3 – Rozhodnutí a očekávání příjemců v experimentálních úlohách (odsouzených) *** ***  68,8 62,0 63,5 54,3          7,7 5,4 48,6 47,4     Očekávání hra důvěra Očekávání diktátor Rozdíl důvěra – diktátor Vráceno příjemcům hra důvěra Neví o výkonu trestu Ví o výkonu trestu  Poznámky: Hodnota sloupce značí procentuální část jmění zasílatele; tmavší sloupec pak značí situaci, kdy zasílatel nevěděl, že interaguje s odsouzeným. První a druhá dvojice ukazují očekávanou část známek obdrženou ve hře na důvěru (sloupce 1–2) a ve hře na diktátora (sloupce 3–4). Další dvojice sloupců (sloupce 5–6) pak značí individuální rozdíl v očekáváních mezi hrou na důvěru a hrou na diktátora, tedy důvěru zhruba „očištěnou“ o náklonnost. Poslední dvojice zprava zobrazuje část známek, kterou se rozhodli příjemci ve hře na důvěru vrátit ze ztrojnásobeného počtu (zleva sloupce 7–8), přičemž procentuální část je v této poslední dvojici vypočtena jako průměr ze všech odpovědí ze strategické metody. Hvězdičky značí hladinu statistické významnosti rozdílu průměrů (*** = 1% hladina významnosti). Chybové úsečky značí +/- jednu standardní chybu odhadu. Pokud by příjemci očekávali stigmatizaci kvůli výkonu trestu, a tím nižší důvěru či náklonnost, mělo by se to projevit v menším očekávaném počtu známek v dané hře při interakci s informovaným zasílatelem oproti neinformovanému. Rozhodování odsouzených překvapivě ukazuje přesný opak. Ve hře na důvěru (viz Obrázek 3, sloupce 1–2) i ve hře na diktátora (sloupce 3–4) odsouzení očekávají větší část známek, když zasílatel ví, že jsou ve výkonu trestu. Ve hře na důvěru očekávají, že dostanou skoro o sedm procentních bodů více, když je zasílatel informován (68,8 % oproti 62 % známek). Tento rozdíl může být způsobený tím, že očekávají buď (i) vyšší důvěru, anebo (ii) vyšší náklonnost (altruismus). Proto se podívejme na výsledky 10 Procentuální část jmění poslána 


   10   11   12   13   14