Page 7 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 7

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 respondentů, kteří odpověděli ve všech vlnách dotazování, tedy ve vlnách 2–7.8 Složení respondentů se tedy v čase nemění. Data byla převážena tak, že vzorek kopíruje složení populace ČR starší 18 let z hlediska kraje a velikosti obývané obce, pohlaví, vzdělání, věku, pracovního statusu (před začátkem pandemie), kombinace věku a pohlaví, a kombinace věku a vzdělání. Výzkum probíhá on-line, tudíž se ho mohou zúčastnit pouze respondenti s připojením na internet. Výstupy pro starší generaci (65+) jsou proto pouze orientační.
Měřit duševní zdraví na velkých vzorcích lidí je možné díky dlouhodobému výzkumu psychologů, kteří vyvinuli sady otázek s velmi vysokou schopností predikovat profesionální diagnózu deprese a úzkosti (Ridley a kol. 2020). Tyto otázky jsme do našeho opakovaného dotazníku zařadili ve vlnách 2 (sběr 30. 3. – 1. 4. 2020) až 7 (sběr 8.–14. 6. 2020). Ve všech těchto vlnách se ptáme na šest otázek vybraných ze standardního diagnostického dotazníku na depresi PHQ-8 (Kroenke a Spitzer 2002) a dotazníku na úzkost GAD-7 (Spitzer a kol. 2006). Respondenti uvádějí, jak často je v posledních dvou týdnech trápily následující potíže (0 = vůbec ne, 1 = několik dní, 2 = více než polovinu dní, 3 = téměř každý den):
1. Měl/a jsem potíže s usínáním, přerušovaným spánkem nebo s přílišným spaním.
2. Cítil/a jsem nervozitu, úzkost nebo pocit, že jsem na hraně.
3. Neměl/a jsem chuť k jídlu nebo se naopak přejídal/a.
4. Měl/a jsem pocit únavy nebo málo energie.
5. Měl/a jsem malý zájem nebo potěšení z věcí, které dělám.
6. Snadno jsem se rozzlobil/a a byl/a jsem podrážděný/á.
Index příznaků deprese a úzkosti pro každého respondenta v každé vlně počítáme jako součet bodů v uvedených šesti otázkách (0 = min, 18 = max). V této studii uvádíme, že respondent vykazuje příznaky minimálně středně těžké deprese či úzkosti, pokud v indexu dosáhl 8 nebo více bodů. Abychom ověřili spolehlivost této klasifikace založené na šesti vybraných otázkách , v 6. vlně (sběr ve dnech 25. 3–0. 5. 2020) jsme se respondentů zeptali na plnou baterii otázek ze standardizovaných dotazníků PHQ-8 (8 otázek) a GAD-7 (7 otázek). Pokud respondent v těchto standardních dotaznících
8 Omezení vzorku na tyto respondenty nám umožňuje sledovat fixní vzorek napříč vlnami. Tato metodická volba by nicméně mohla poskytnout zavádějící obraz o vývoji duševního zdraví v ČR, pokud by pravděpodobnost vyplnění všech vln byla systematicky ovlivněna stavem duševního zdraví nebo jeho vývojem v průběhu pandemie (vliv atrice). Z tohoto důvodu porovnáváme výsledky prezentované v této zprávě s výsledky zahrnujícími všechna pozorování ze všech vln, která v každé vlně převažujeme tak, aby byla reprezentativní pro populaci ČR. Výsledky jsou velmi podobné těm, které uvádíme v této zprávě.
 5   5   6   7   8   9