Page 21 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 21

Nárůst heterogenity mezi učiteli, pokud se promítá i do heterogenity kvality jejich pedagogické práce, ve svém důsledku znamená, že roste heterogenita vzdělání, které se dostává dětem v různých třídách, školách nebo regionech. Nárůst heterogenity kvality učitelů, pokud se promítá i do heterogenity vzdělávání, ve svém důsledku znamená, že se dětem v různých třídách, školách a regionech zřejmě v rostoucí míře dostává rozdílné kvality vzdělání. O tomto fenoménu je toho však stále známo poměrně málo. Poměrně omezené informace máme dokonce i o snadno měřitelných nepřímých indiciích jako je dosažené pedagogické vzdělání učitelů, roky praxe, shoda aprobace s vyučovaným předmětem a podobně. Naše analýza má řadu přirozených omezení, která představují výzvu pro navazující výzkumy: (i) V analýze jsme neusilovali o kvantitativní identifikaci prvotních příčin výše diskutovaných změn a rozdílů. Příčin totiž může být celá plejáda, od institucionálních změn ve vzdělávacím systému a systému počáteční a další přípravy učitelů, až ke změnám ekonomických příležitostí dospělé populace a změnám společenským. Provedení takové analýzy však bude vyžadovat mnohem bohatší data, která se dosud v Česku nesbírají. Bude to také vyžadovat detailní informace o dlouhé historii institucionálního vývoje ve srovnávaných zemích, a to nejen pokud jde o jejich vzdělávací systémy, ale také ohledně vývoje ekonomicko-společenského. (ii) Naše zjištění jsou založena na datech z roku 2012. Analýza tedy zachycuje kumulativní efekty přípravy na učitelskou profesi a výběrovost do profese pouze před rokem 2012. Zahrnuje tak minimum učitelů, kteří získali učitelské resp. pedagogické vzdělání po výrazném otevření českého vysokoškolského systému maturantům po roce 2000, takže například úroveň heterogenity učitelských dovedností je dnes (v roce 2018) možná ještě vyšší. (iii) S ohledem na omezený počet pozorování ve výzkumných vzorcích se naše zjištění ohledně nárůstu heterogenity pohybuje na hraně statistické významnosti. Avšak vzhledem ke smysluplnosti a předvídatelnosti řady dalších zjištění představuje zjištění ohledně vysokého nárůstu heterogenity mezi mladšími učiteli pozoruhodnou indicii hodnou dalšího zkoumání. Pokud vysoký nárůst heterogenity intelektuálních dovedností učitelů potvrdí další výzkumy, bude to znamenat zásadní výzvu pro vzdělávací politiku a především pro systém počátečního a dalšího vzdělávání učitelů včetně například podmínek výběru do učitelské profese, odměňování a možností kariérního rozvoje. 19 


   19   20   21   22   23