Page 19 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 19

Heterogenita dovedností českých učitelů zůstává na mezinárodně průměrné úrovni díky velmi nízké heterogenitě učitelů starších, jejichž podíl mezi učiteli dominuje: Navzdory vysokému mezigeneračnímu nárůstu heterogenity čtenářských a ICT dovedností učitelů zůstává úroveň heterogenity těchto dvou dovedností v rámci celé populace českých učitelů na mezinárodně průměrné úrovni (Grafy 3.1   a 3.3   ). Je to opět dáno několika efekty: (i) Velmi nízkou heterogenitou dovedností v rámci zdrojových generací, starších i mladších (srovnej údaje pro Česko s průměry zemí ve sloupcích (1) a (2) Tabulky 3.2   ). V případě čtenářské gramotnosti je heterogenita na úrovni 50 test-skóre bodů mezikvartilového rozpětí v Česku dokonce nejnižší ze všech srovnávaných zemí. (ii) Velmi nízkou heterogenitou starších učitelů ve sloupci (3) Tabulky 3.2   . (iii) Relativně velkým podílem starších učitelů, kteří potom determinují celkový průměr. IV. Diskuse empirických zjištění v širším rámci Naše empirická analýza zmapovala rozdíly v úrovni a v heterogenitě obecných intelektuálních dovedností národních dospělých populací ve věku 25–60 let a zvlášť pedagogů regionálního školství, tj. učitelů mateřských, základních a středních škol, dále rozdíly mezi zeměmi, a mezi mladšími a staršími generacemi. Jako měřítko intelektuálních dovedností byly použity výsledky v testech čtenářské, matematické a digitálně-počítačové gramotnosti (ICT), jak jsou tyto dovednosti používány v běžném životě. Naše kvantitativně popisná statistická analýza odhaluje existenci řady více či méně známých vzorů ve struktuře intelektuálních dovedností populací. Zvláštní pozornost však věnujeme srovnání dovedností českých učitelů regionálního školství, které v této podobě dosud nebylo provedeno. Ačkoli je naše analýza založena na datech z roku 2012, je třeba vnímat, že naše zjištění představují kumulovaný výsledek dlouhodobých procesů výběru, počáteční přípravy a odchodů pedagogických pracovníků do a z profese v letech 1970 až 2012.14 Naše zjištění: (i) Ukazují, že co do úrovně čtenářských, matematických a ICT dovedností si čeští učitelé v mezinárodním srovnání stojí průměrně až mírně nadprůměrně. Je to díky relativně vysoké průměrné úrovni dovedností ve zdrojové dospělé české populaci, té starší i mladší, a dále díky výrazné míře průměrné výběrovosti do učitelské profese v dávnější i méně dávné historii. (ii) Dokumentují, že český vzdělávací systém, přinejmenším v období let 1970–1989, přispíval k poměrně nízké heterogenitě dovedností mezi celou dospělou populací včetně nízké heterogenity pedagogických pracovníků. Velmi nízká heterogenita dovedností mezi současnými staršími českými učiteli je spojena s vysokou mírou průměrné selektivity do učitelské profese před rokem 1989 – tj. výběrem relativně úzké intelektuální špičky tehdy maturujících ročníků.  14 věku dosáhli právě v roce 2012, kdy v ČR proběhlo námi použité šetření PIAAC. I tehdy však většina učitelů absolvovala vysokoškolskou přípravu. Mladí osmnáctiletí lidé nastupující v roce 1970 na pedagogické školy, tyto absolvovali cca po pěti letech v roce 1975 a šedesátého roku 17 


   17   18   19   20   21