Page 20 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 20

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Srovnání publikační výkonnosti panelistů a řešitelů Hlavním cílem studie je zjistit, jak často návrhy projektů hodnotí panelisté s neadekvátní publikační výkonností. Tyto výsledky ukazujeme v následujícím oddílu. V tomto oddílu ale nejdříve obecněji porovnáváme publikační výkonnost panelistů a řešitelů. Obrázek 2 pro každý panel ukazuje podíl panelistů a řešitelů z let 2019–2021, kteří v předchozích 10 letech publikovali alespoň jednu publikaci v top decilu časopisů podle AIS. V průměru činí tento podíl zhruba 50 % a je podobný u panelistů a řešitelů, zároveň se ale dramaticky liší mezi obory. V řadě z nich má publikaci v top decilu časopisů výrazná většina panelistů i řešitelů, naopak ve všech společenských vědách ji má méně než čtvrtina panelistů i řešitelů. U několika panelů pozorujeme podíl výzkumníků s publikací v top decilu výrazně vyšší u řešitelů než u panelistů. Jsou to především 103: Kybernetika a zpracování informace; 104: Stavební materiály, architektura, stavitelství; 105: Stavební mechanika, konstrukce; 107: Kovové materiály; 203: Jaderná a částicová fyzika; a 502: Fyziologie a genetika živočichů. Obrázek 3 pro panelisty a řešitele ukazuje mediánový počet publikací v 1. a 2. kvartilu podle AIS. Rovněž tento ukazatel je v průměru podobný mezi panelisty a řešiteli a opět pozorujeme výrazné rozdíly napříč obory, s nižším počtem publikací u technických a společenskovědních oborů. Panely, kde pozorujeme výrazně vyšší počet publikací u řešitelů než u panelistů, jsou panely 103, 104, 107 a 203 zmíněné výše a dále také 202: Informatika; 205: Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika; a 403: Podnikové a manažerské vědy. Obrázek 4 opět pro mediánového panelistu a mediánového řešitele zobrazuje počet citací. I podle citací vychází, že mediánová publikační výkonnost je u obou skupin výzkumníků srovnatelná a rozdíly mezi obory se rovněž zhruba podobají těm, které ukázaly Obrázek 2 a Obrázek 3. Vyšší počet citací u řešitelů než u panelistů opět pozorujeme u již dříve zmíněných panelů 104, 107, 203, 205 a 403 a dále také u panelu 201: Matematika. 18 


   18   19   20   21   22