Page 3 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 3

                       Studie 11/2022 Publikační výkonnost panelistů Grantové agentury ČR (2019–2021)1 ZÁŘÍ 2022 MATĚJ BAJGAR Shrnutí • Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik vědecké výsledky členů hodnotících panelů Grantové agentury České republiky (GA ČR) potvrzují jejich vědeckou erudovanost pro hodnocení návrhů Standardních projektů GA ČR. • Jedním z hlavních cílů GA ČR je „financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.“ Klíčovou roli při identifikování takových projektů hrají oborové hodnotící panely. Panely návrhy projektů vyhodnocují, vypracovávají posudky a připravují doporučení pro oborové komise. Každý panel sestává ze zhruba 10 vědců působících v příslušném oboru. Aby panely mohly dobře plnit svou úlohu, jejich členové by měli umět rozpoznat projekty s vysokým potenciálem. Je nasnadě, že špičkové výzkumné projekty dokáží lépe rozpoznat vědci, kteří sami špičkový výzkum dělali. • Pomocí bibliometrických nástrojů jsme analyzovali, jaký podíl panelistů činných v GA ČR v letech 2019–2021 měl během předchozí dekády výrazně nižší publikační výkonnost než řešitelé projektů jimi hodnocených a posléze podpořených. Ukazujeme výsledky zvlášť pro každé ze 3 alternativních měřítek publikačního výkonu: i) kvalitativně nejvyšší skupinu vědeckých časopisů (např. top decil), kde daný vědec publikoval, ii) počet publikací ve vědecky významnější polovině časopisů a iii) celkový počet citací publikací daného vědce. • Hlavní zjištění studie jsou následující: o Ve většině panelů se panelisté úrovní své publikační výkonnosti řešitelům podpořených projektů vyrovnají, a v řadě panelů je dokonce převyšují. 1 Tato studie reprezentuje pouze názor autora, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK (CERGE). Předběžná verze studie byla sdílena s předsednictvem GA ČR. Za cenné komentáře a rady během celého procesu přípravy studie děkuji Martinu Srholcovi. Za pomoc a užitečné připomínky děkuji také Tarasu Hrendashovi, Štěpánu Jurajdovi, Danielu Münichovi a členům předsednictva a zaměstnancům GA ČR. Za poskytnutí historických dat o složení panelů děkuji GA ČR. Tento výzkum vznikl díky podpoře Akademie věd České republiky v rámci Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací (RaDIAC). Veškeré případné zbývající nepřesnosti a chyby jdou na vrub autora.  1 


   1   2   3   4   5