Page 4 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 4

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  o Ve většině panelů je podíl neadekvátně publikačně výkonných panelistů nízký, až zanedbatelný. V průměrném panelu méně než čtvrtina panelistů vykazuje publikační výkonnost výrazně pod úrovní nadprůměrně výkonných řešitelů. o Uněkterýchpanelůjealeneadekvátněpublikačněvýkonnýchpanelistůdostnato,aby jejich hodnocení mohlo ovlivnit doporučení vydaná příslušným panelem. Takových panelů je necelá třetina a podíl panelistů s publikační výkonností výrazně pod úrovní řešitelů v nich přesahuje 30 %. o Vyšší podíl panelistů s publikační výkonností výrazně pod úrovní řešitelů pozorujeme především ve společenských a technických vědách. Ty i co do absolutní publikační výkonnosti v Česku zaostávají za jinými vědními oblastmi. o I v oborech, kde vysoký podíl panelistů má neadekvátní publikační výkonnost, působí řada vědců s adekvátní publikační výkonností, kteří nikdy nebyli členy panelů GA ČR. V průměru v těchto oborech působí několik desítek vědců, jejichž publikační výkonnost je srovnatelná i s nadprůměrnými řešiteli. • Z našich zjištění lze vyvozovat tato doporučení: 1. U panelů s vysokým podílem panelistů s relativně nízkou publikační výkonností by měly orgány GA ČR při výběru z nominací klást větší důraz na publikační výkonnost nominovaných vědců a snažit se v daném oboru aktivně přilákat více nominací vynikajících vědců. 2. Nejlepší vědci ve všech oborech, a obzvláště těch s vyšším podílem publikačně méně výkonných panelistů, kteří v hodnotících panelech GA ČR v nedávné době nepůsobili, by měli zvážit, jestli by se přece jenom nemohli rovněž zapojit. Bez jejich pomoci se situace v daných oborech zásadně nezmění. 3. Ke zvýšení relativní vědecké úrovně panelistů by mohlo přispět větší zapojení panelistů ze zahraničí. Nejpřínosnější by bylo v oborech, kde je nedostatek kvalitních panelistů z domácích zdrojů. Větší zapojení panelistů ze zahraničí by šlo podpořit především zjednodušením nominací do panelů. Častější využití angličtiny jako pracovního jazyka a podpora online účasti ze zahraničí by rovněž mohly být v tomto směru přínosné. 2 


   2   3   4   5   6