Page 5 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 5

Úvod
Města a obce v České republice ročně hospodaří s 23,9 % veřejných výdajů, což odpovídá přibližně 10 % HDP.3 Obce vydávají přibližně polovinu svých rozpočtů cestou veřejných zakázek.4 Ty obhospodařují veřejné potřeby jako je správa místních komunikací, sportovních a sociálních zařízení, veřejné osvětlení, provoz kanalizace a přívod pitné vody nebo sběr odpadu. O těchto prostředcích rozhodují zastupitelé zvolení v obecných volbách. Zastupitelé zároveň často kandidují za politická uskupení, která mohou přijímat sponzorské dary. Tím na straně zastupitelů může vzniknout konflikt zájmů, protože ačkoliv mají ve své funkci zastupitele reprezentovat pouze veřejné zájmy, možnost nebo existence sponzorských darů může vést i k tomu, že zájmy osobní, vlastních politických subjektů a sponzorů vstupují do rozhodování zastupitelů.
Tato studie přináší empirická zjištění o vztahu mezi výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí v České republice a hospodařením měst a obcí při zadávání veřejných zakázek ve volebním období 2006-2010. Analýza především identifikuje, do jaké míry počet politických subjektů v městských a obecních zastupitelstvech ovlivňuje parametry a výsledky veřejných zakázek. Konkrétně jde například o ceny soutěžených zakázek nebo o to, jaký podíl zakázek získávají firmy sponzorující místní politická uskupení.
Mezi hlavní zjištění patří, že vyšší počet politických subjektů v zastupitelstvu má příznivý vliv na zadávání veřejných zakázek. Obce s vyšším počtem politických subjektů v zastupitelstvu vykazují v soutěžích o zakázky v průměru vyšší počet uchazečů a dosahují v průměru nižších cen zakázek. Zakázky jsou rovněž méně často zadávány firmám, které finančně podporují politická uskupení. Ukazuje se, že vstup dodatečného politického subjektu do zastupitelstva má v tomto ohledu větší přínosy v obcích, kde probíhá intenzivnější volební soutěž mezi politickými subjekty.
Následující sekce popisují zdroje dat a osvětlují metodický přístup tzv. „regresní diskontinuity“, který je použit pro identifikaci zmíněných efektů. Následuje sekce výsledků a diskuse omezení a možných nedostatků dat a zvoleného přístupu. V závěru je též diskutována otázka nastavení 5% volební hranice, která podmiňuje vstup politických uskupení do obecních zastupitelstev.
3 OECD, Government at a Glance 2015, str. 77. 4 Transparency International 2008, str. 50.
 3
   3   4   5   6   7